tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

““YouTube Vanced” gaýdyp gelýär

“YouTube Premium” -y satyn almazdan mahabatsyz tomaşa edip bilýän, ýöne 3 aý öň gaty howpsuz we ýapyk “YouTube Vanced” programmasy täze ady ReVanced bilen gaýdyp gelýär.

3 aý öň “YouTube Premium” üçin tölemek islemeýän, emma henizem 1 sekuntlap ​​mahabat bilen ýapyşman YouTube wideolaryny görmek isleýän ulanyjylaryň halaýan “YouTube Vanced” ýapyldy we size ýetirdik.

Soňky habarlara görä, ýükleýjileriň halaýan “YouTube Vanced” täze ady “ReVanced” bilen gaýdyp gelýär. Elbetde, öňki habarlarymyzda belläp geçişimiz ýaly, howply “YouTube Vanced” -iň gaýdyp gelişiniň jikme-jikliklerine göz aýlalyň.

“YouTube Vanced” “ReVanced” görnüşinde gaýdyp gelýär

3 aý öň, Google YouTube programmasynyň premium wersiýasy bolan YouTube Vanced-i ýapmaga mejbur etdi we kazyýet işi bilen haýbat atdy. Köp adamlar “YouTube Premium” üçin ajaýyp alternatiw “YouTube Vanced” -i ulanýardylar, ýöne göz öňüne getirişiňiz ýaly, programmanyň käbir taraplary “YouTube” -yň hyzmat şertlerine laýyk gelmedi.

Alternatiw “YouTube” programmasy “Vanced” ýapylýar

Netijede, “YouTube Vanced” ýapyldy we bu dünýädäki köp adamy gynandyrdy. Şeýle-de bolsa, işläp düzüjileriň başga bir topary taslama gözegçilik etdi we “YouTube Vanced” topary bilen hiç hili baglanyşygy bolmadyk ReVanced atly täze programma döretdi. Ine, täze programmany döredijileriň ReVanced hakda aýdan sözleri: “ReVanced; Vanced bilen baglanyşykly däl, Vanced-iň resmi däl dowamy we täze aýratynlyklary girizmegi maksat edinýär. «

Täzelenen ReVanced aýratynlyklarynyň arasynda:

Minimal oýnamak
Köne hil tertibi
Kompozisiýa düwmesini öçüriň
Umumy mahabatlary aýyryň
Wideo mahabatlaryny aýyryň
Wideo nawigasiýa üçin gözleg paneline degmek
Fon oýnamak

 

““YouTube Vanced” gaýdyp gelýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.