tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Instagram-da ýüz tanamak döwri!

“Instagram”, ýüz tanamak aýratynlygy bilen 18 ýaşdan kiçi ulanyjylary tapyp biler.

“Instagram” iň köp ulanylýan sosial media programmalarynyň biridir. Sosial media programmasynda ähli ýaşdaky ulanyjylar bar. Peopleaşlar üçin “Instagram” programmasynda dürli çäreler bar. “Instagram” indi ýüzüni tanamak aýratynlygy bilen 18 ýaşdan we ondan uly ulanyjylary tapyp biler.

“Instagram” ýaş ulanyjylar üçin täze mümkinçilikleri getirýär

Sosial media programmasy ulanyjylaryň 18 ýaşdan ulydygyny görkezmek üçin täze ulgam hödürledi. ABŞ-da ilkinji gezek ulanyljak ýüz tanamak ulgamy bilen, ulanyjylar 18 ýaşdan geçendigini subut etmek üçin wideo ýükläp bilerler.

“Instagram” -da ulanyjylar surata düşürýän wideolary bilen birlikde şahsyýet suratlaryny ýüklemek bilen ýaşlaryny açyp bilerler. Bu ulgam üçin global şahsyýet we biometrik tehnologiýa kompaniýasy Angliýada ýerleşýän “Yoti” bilen ylalaşyldy. Instagram, otiotiniň ýüz tanamak tehnologiýasynyň diňe ýaşy kesgitlemek üçin ulanyljakdygyny nygtaýar.

 

Instagram bu meselede aşakdaky sözleri berdi:
Yetginjekleriň we ulularyň öz ýaş toparlary üçin dogry tejribä eýe bolandyklaryny anyklamak üçin synag edýäris. Kimdir biriniň ýetginjekdigini ýa-da ýokdugyny bilemizde, hasaplaryny awtomatiki gizlemek, bilmeýän ulularyndan spamy blokirlemek we mahabat berijileriň saýlawlaryny çäklendirmek ýaly ýaşa laýyk tejribe berýäris.

İnstagramyň ýaş çäkleri näçe?

“Instagram” 13 ýaşdan kiçi islendik adamyň “Instagram” -a ýazylmagyny gadagan edýär we täze ulanyjylaryň ýaşyny paýlaşmalydygyny aýdýar. Ulanyjy 13 bilen 17 ýaş aralygynda bolsa, programma hasabyny awtomatiki usulda şahsylaşdyrýar we mahabat berijileriň nyşana alýan usullaryny çäklendirýär.

Instagram ýene interfeýsine üýtgeşmeler girizer!

Yoti, emeli intellektiniň 13-17 ýaş aralygyndaky adamlaryň 99,65 göterimini dogry kesgitleýändigini aýdýar. Mundan başga-da, 6-11 ýaş aralygyndaky adamlary anyklamagyň 98,91 göterim takyklyk bilen edilendigi mälim edildi. Şeýle hem, kompaniýa, ulgamynyň Angliýany we Europeanewropa Bileleşiginiň umumy maglumatlary goramak düzgünnamasynyň görkezmelerine laýyk gelýändigini nygtaýar.

Yene-de bir täze usul, ýetginjekleriň 18+ egindeşlerinden ýaşlaryny barlamak üçin ýüz tutmagyny haýyş etmegi bolar. “Instagram” ulanyjynyň ýaşyny barlamak üçin üç adamdan talap edýär. Başgalar üçin ses berýän adamlar, “13 ýaşdan kiçi”, “13-17”, “18-20” ýa-da “21.” ýaly ulanyjynyň ýaş toparyny barlamak üçin birnäçe wariant görerler. Useraş ulanyjynyň ýaşyny barlamak üçin üç ulanyjynyň hemmesi bir görnüşi saýlamaly.

“Instagram” ulanyjynyň ýaşy tassyklanandan soň ikisiniň we otiotiniň wideolary pozjakdygyny mälim etdi. Yetginjekler şahsyýeti bilen ýaşyny barlamagy saýlanda, sosial media programmasy maglumatlaryň şifrlenendigini we ygtybarly saklanýandygyny nygtaýar.

Instagram-da ýüz tanamak döwri! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.