tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Gelmişekler (Незнакомцы) bilen aragatnaşyk saklamagyň täze usuly ýüze çykdy!

Alymlaryň soňky gözleglerine görä, gelmişekler (Незнакомцы) kwant aragatnaşygy arkaly biri-biri ýa-da adamlar bilen aragatnaşyk gurup bilerler.

Alymlar gelmişekler baradaky okuwlary bilen gün-günden dürli üýtgeşik ösüşlere eýe bolýarlar. Iň soňky gözleg keseki aragatnaşyk barada boldy. Gözleglere görä, gelmişekler kwant fizikasyny ulanyp, biri-biri we adamlar bilen aragatnaşyk gurup bilerler. Ine jikme-jiklikler!

Kwant arkaly habarlar gelmek üçin birnäçe ýyl gerek bolup biler

Edinburg uniwersitetiniň alymlary kwant aragatnaşygy arkaly ýyldyzlarar giňişliginde signal ibermegiň teoretiki taýdan mümkindigini görkezdiler. Munuň üçin matematiki hasaplamalary ulandylar.

Topar şeýle signallary ulanyp, biziň bilen aragatnaşyk saklamaga synanyşýan daşarky ýerleriň mümkinçiligini hem öwrenýär. Kwant aragatnaşygy maglumatlary goramak üçin kwant fizikasyndan peýdalanýar. Beýleki tarapdan, kwant kanunlary ýeňil bölejikleriň bir wagtyň özünde birden köp ýagdaýda bolmagyna mümkinçilik berýär.

Kwant torlaryny gurmazdan ozal ýeňip geçmeli iň uly päsgelçilikleriň biri, Physical Review D atly ylmy journalurnalda çap edilen täze gözlegiň awtorlarynyň pikiriçe. Şonuň üçin gözlegçiler öz işlerini dowam etdirýärler.

https://gorogly.com/tehnologiya/alnan-fotonlar-webb-ilkinji-yyldyzyny-18-gezek-goryar/

Gözlegiň esasy awtorlary teoretiki fizikler Arjun Berera we Jaime Caldeon-Figueroa köp hasapladylar. Bu hasaplama, potensial laýyk gelmezligi barlamak üçin rentgen şöhleleriniň boşluk boşlugyndan hereketine esaslandy. Şol bir wagtyň özünde, Berera gelmişekleriň biri-biri ýa-da adamlar bilen gürleşmek üçin kwant torlaryny ulanmagynyň nazaryýetdigini, ýöne daşarky durmuşy derňemek üçin möhüm bir ýol açýandygyny aýtdy.

Kosmos gözlegçileri:

Berera kwant bilen mümkin bolan maglumatlaryň geçirilmeginiň kosmosdaky ýerüsti aňtaw üçin has gyzykly boljakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Şeýle-de bolsa, muny çözmek üçin doly işleýän kwant kompýuter gerek. “Kwant torlary arkaly berilýän maglumatlar ýagtylygyň tizliginden has çalt syýahat edip bilmez. Şol sebäpden habarlaryň barmaly ýerine ýetmek üçin birnäçe ýyl gerek bolup biler. » Gözlegiň awtorlary şeýle netijä geldiler:
Bu tapyndylara esaslanyp, gelmişekleriň biri-biri bilen söhbetdeş bolmagy ýa-da özlerini adamlar bilen tanyşdyrmak üçin mümkin bolan usullaryna kwant aragatnaşygyny we nusgawy aragatnaşygy goşup bileris. Aslynda, astrofiziki jisimden kwant signalyny ýa-da ýerüsti siwilizasiýadan akylly signal tapmak mümkin.

Gelmişekler (Незнакомцы) bilen aragatnaşyk saklamagyň täze usuly ýüze çykdy! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Ylym, Edinburg uniwersiteti, Kosmos, Physical Review D 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.