tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

NFC näme?

NFC aýratynlygy her bir Android telefonda we iPhone-da diýen ýaly elýeterlidir. Şeýlelikde, NFC smartfonlarda näme edýär? NFC bilen näme edip bolar? NFC aýratynlygyny nädip ulanmaly? Nearakyn meýdan aragatnaşygy ýa-da NFC tehnologiýasy bilen baglanyşykly ähli soraglara jogaplary köplenç ulanýarys.

NFC aýratynlygy

Smartfonlaryň köpüsi, NFC ady bilen has gowy tanalýan “Near Field Communication” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Closeakyn simsiz aragatnaşyk standartyny gysgaça atlandyryp biljek NFC, WiFi ýa-da Bluetooth-dan tapawutlylykda, onuň täsiri gaty gysga aralyk bilen çäklenýär. Smartfonlardan başga-da käbir planşetler, gürleýjiler, Nintendo Switch we 3DS ýaly oýun konsollary hatda NFC birikmesine eýe.

NFC gysga aralygyny göz öňünde tutup, kagyz ýüzünde birneme zerikli bolsa-da, aslynda köpümiziň bilmeýän we baha bermeýän gaty peýdaly aýratynlyk. Bu makalada NFC-iň nämedigine we işleýşine gysgaça göz aýlaýarys. Şeýle hem, bu tehnologiýany hakyky dünýäde nirede duşjakdygyňyz barada gürleşeris.

NFC näme we ol nähili işleýär?

NFC aýratynlygy näme? Soraga gysga jogap berdik. Onda, NFC nähili işleýär? NFC düýbünden täze tehnologiýa däl. Onlarça ýyl bäri dowam edip gelýän RFID (Radio ýygylygy kesgitlemek) tehnologiýasynyň ýönekeý ewolýusiýasy. Ofis binasyna ýa-da myhmanhana otagyna girmek üçin açar kartoçkany ulanan bolsaňyz, onuň nähili işleýändigini eýýäm bilýärsiňiz.

RFID we NFC ikisi hem iň bolmanda gysga aralyk programmalary üçin induktiw birikdirme prinsipinde işleýärler. Esasan, rulondan elektrik toguny geçirip, magnit meýdany döredýän okyjy enjamy bar. Bellik (öz rulony bilen) ýakynlaşanda, meýdan bellikdäki elektrik toguny döredýär. Ilkinji gabat gelende, bellikde saklanýan maglumatlaryň hemmesi okyja simsiz iberilýär.

RFID bilen NFC arasyndaky esasy tapawut, geçiş aralygynda. RFID köplenç has uzak aralyklarda ulanylýar. Mysal üçin; käbir ýurtlar tölegleri RFID arkaly awtomatiki usulda ýygnaýarlar. Etiketler, adatça, ulaglaryň aýna penjirelerine berkidilýär we diňe tölegli kabinalardan geçmeli bolarsyňyz. RFID belligi güýç çeşmesi bilen enjamlaşdyrylanda, aragatnaşyk has uzak aralyklarda bolup biler.

Şeýle-de bolsa, NFC-iň iň ýokary diapazony bary-ýogy birnäçe santimetr. Smartfon bilen baglanyşykly programmalaryň köpüsinde programma üpjünçiliginiň diňe fiziki aragatnaşyk arkaly aragatnaşyk açýandygyny görersiňiz. Falsealan geleşikleriň başlamazlygy üçin bu ätiýaçlyk, sebäbi duýgur maglumatlary geçirmek üçin ulanylýan tehnologiýa.

Anotherene-de bir bellemeli zat, NFC enjamlarynyň hem okyjy, hem bellik hökmünde hereket edip biljekdigi. Bu iki taraplaýyn ukyp, dürli görnüşli programmalar üçin ýekeje enjamy (smartfonyňyz ýaly) ulanmaga mümkinçilik berýär.

NFC aýratynlygy bolan telefonlar

NFC indi birnäçe ýyl bäri smartfonlarda esasy orun eýeleýär. .Adyňyzda bolsa, 2010-njy ýylda Nexus S modeli NFC tehnologiýasyny girizen ilkinji Android enjamydy. Onda, haýsy iPhonlarda NFC bar? “Apple” bu tehnologiýany 2014-nji ýylda kabul etdi; “IPhone 6” -dan bäri ähli iPhonlarda NFC birikmesi bar. Şonuň ýaly-da, bu tehnologiýa “Xiaomi Mi Band” ýaly fitnes yzarlaýjylaryndan “Apple Watch” ýaly akylly sagatlara girizildi.

Dünýädäki iň uly «Drone awtoulag ýoly» gurulýar

Häzirki wagtda diňe pes derejeli enjamlarda diňe NFC birikmesini görýäris. Şeýle-de bolsa, NFC-iň ähmiýeti ýurda görä üýtgäp biler. Bu maksat bilen, Xiaomi ýaly käbir öndürijiler tehnologiýanyň pes ulanylmagy sebäpli bu tehnologiýany käbir bazarlarda geçirýärler.

NFC ulanylyş ýerleri

Maglumat geçirmek
Jübi tölegi
Çalt jübütlemek
Köpçülükleýin ulag
Oýun
Öý awtomatizasiýasy
Bank işi

2011-nji ýylda “Android Ice Cream Sandwich” -iň çykmagy bilen “Google” “Beam” aýratynlygyny çykardy. Bu aýratynlyk, ekrandaky mazmuny ýa-da maglumatlary NFC bilen işleýän beýleki enjamlara geçirmäge mümkinçilik berýär. Bar etmeli zadyňyz, iki enjamyň arka tarapyna basmak we geçirmek haýyşyny kabul etmek. “Android Beam” ýakynda “Bluetooth” we “WiFi Direct” tehnologiýalaryny ulanýan “Nearby Share” bilen çalşyldy.

Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay aragatnaşyksyz tölegler üçin smartfonyňyzyň NFC çipini ulanýar. Häzirki wagtda debet we kredit kartoçkalarynyň köpüsinde eýýäm gurlan NFC belligi bar. Samsung Pay, Google Pay we Apple Pay programmalary bu bellikleri banklaryň we maliýe guramalarynyň rugsady bilen öýkünýär. Gurlandan soň, diňe smartfonyňyzy ýa-da geýip bolýan enjamyňyzy kart okaýjysyna ýakynlaşdyrmak gerek.

NFC-iň amatlylygy ekrany bolmadyk enjamlara degişlidir. Köp simsiz gürleýjiler we nauşnikler NFC-ni smartfonyňyz bilen jübütlemek üçin ulanýarlar. Käbir kameralar aňsat surat we wideo geçirmek üçin WiFi göni birikmesini çalt başlamak üçin NFC-den peýdalanýarlar.

Gonkong, Singapur we London ýaly köp şäher, jemgyýetçilik ulaglarynda elýeterliligi gözegçilik mehanizmi hökmünde NFC esasly kartlary ulanýarlar. Käbir ulgamlar Google Pay ýaly töleg programmalary bilen utgaşýar, şonuň üçin kartany ýanyňyz bilen alyp gitmegiň zerurlygy ýok. Jemgyýetçilik transportynyň aňsatlygy biziň ýurdumyz üçin hem güýje girýär. Jemgyýetçilik transportynda kartoçka götermek hökman däl; Jübi telefonyňyzy göterip, islän ýeriňize baryp bilersiňiz.

Nintendo, fiziki oýunjaklary oýunlara birikdirmek üçin NFC tehnologiýasyny ulanýar. “Nintendo Switch” ýa-da “3DS” -iň ýanynda oturdylan NFC çipi bolan sanlary ýa-da kartoçkalary getireniňizde, belli bir oýun üçin awtomatiki usulda goşmaça nyşanlary, derejeleri ýa-da bonus elementlerini berýär.

“Apple’s HomeKit” ýaly akylly öý platformalary hem NFC-ni goldaýar. Android we iOS programmalaryny ulanyp, enjamlary ýa-da awtomatizasiýany dolandyrmak üçin ulanmaga taýyn NFC belliklerini düzüp bilersiňiz.

Bankyň müşderisi bolmak üçin filiallara gitmek hökman däl; Telefonyňyzyň NFC aýratynlygyny işjeňleşdiriň we T.C. çipini açyň. Şahsyýetnamaňyzy telefonyňyzyň arkasynda saklaň we skanirläň. Jübi internet bank parolyňyzy ýatdan çykarsaňyz, NFC aýratynlygyny ulanyp parolyňyzy täzeläp bilersiňiz. Hatda aragatnaşyksyz kredit kartyňyzy telefonyňyza ýakynlaşdyryp we kartoçkanyň parolyny girizip, ykjam bank giriş ekranyna baryp bilersiňiz.

Telefonda NFC aýratynlygyny nädip açmaly?

NFC gulpuny açmak, Android telefonlarynda we iPhonlarynda tapawutlanýar. “NFC” -ni “iPhone” -da açmak hökman däl. iOS zerur bolanda Apple Pay ýaly programmalar üçin NFC-ni awtomatiki işjeňleşdirýär. Android-de NFC-ni açmak üçin Sazlamalar — Birikdirilen enjamlar — Tor we paýlaşma bölüminde NFC-e gitmeli. Sazlamalarda gözleg funksiýasyny ulanyp, has çalt tapyp bilersiňiz.

NFC-ni nädip öçürmeli?

NFC-ni öçürmek iPhone-da mümkin däl. Aýratynlyk elmydama tertipde işleýär. Android telefonda NFC-ni öçürmek üçin Sazlamalar — Birikdirilen enjamlar — Tor we paýlaşma bölüminde NFC-e girip bilersiňiz.

Telefonda NFC aýratynlygy barmy?

Telefonymda NFC bardygyny nädip bilerin? 2015-nji ýa-da täze iPhone ulanyjy bolsaňyz, soraýan bolsaňyz, NFC üçin zerur enjamlar telefonyňyzda elýeterlidir. Sazlamalar — Birikdirilen enjamlar — Tor we Android-de paýlaşmak, ýa-da sazlamalardan ýa-da çalt sazlamalar menýusyndan gözlemek arkaly telefonyňyzda bardygyny görüp bilersiňiz.

NFC belligi näme?

NFC belligi mis rulondan we käbir ammardan ybarat kiçi integral zynjyrdyr. Elektrik üpjünçiligi ýoklugy sebäpli, bu bellige diňe başga bir NFC enjamy getirilende maglumatlary okamak ýa-da ýazmak mümkindir. NFC enjamynyň ýakynlygy bellikde güýç döredýär we maglumatlary geçirmäge mümkinçilik berýär.

 

NFC näme? makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, NFC, NFC näme? 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.