tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

“YouTube Vanced” alternatiw boljak 6 programma!

Siziň üçin “YouTube Vanced” alternatiw programmalaryny sanadyk. Wideolary mahabatsyz we fonda görmegiň iň oňat usullary.

Ulanyjylara mugt wideo görmek we fonda wideo görkezmek ýaly YouTube Premium aýratynlyklaryny hödürleýän “YouTube Vanced” birneme öň Google-yň basyşy astynda ýapyldy. Programma henizem elýeterli bolsa-da, soňky neşirler ulanyjylary alternatiwa gözlemäge mejbur etdi. “YouTube Vanced” alternatiw programmalary näme?

Alternatiw “YouTube” programmasy “Vanced” ýapylýar

Mahabatsyz wideo görýän YouTube Vanced alternatiw programmalary haýsylar?

Google ýekeje programmany maksat edinýän hem bolsa, “YouTube Vanced” -iň hakykatdanam köp alternatiwasy bar. Olaryň käbiri edil meşhur. Ine, mugt YouTube wideolaryny mugt (1-den başga) tomaşa etmek üçin ulanyp boljak iň oňat YouTube Vanced alternatiw programmalary.

NewPipe

“NewPipe”, “Youtube Vanced” alternatiw programmalarynyň sanawynda iň täsirli atlaryň biridir. Bu platforma, hemişe çykýan bizar ediji mahabatlar bolmazdan, YouTube-a meňzeş wideo görmek tejribesini hödürlemek üçin döredildi. Şol bir wagtyň özünde, bu programmada göçürip almak we görmek ýaly beýleki YouTube aýratynlyklary hem bar.

“NewPipe” -niň ýene bir aýratynlygy, “Youtube Vanced” -den tapawutlylykda “Google API” -ni ulanmazlygydyr. Şeýlelik bilen, programmany zor bilen ýapmak mümkinçiligi ýok. Gynansagam, göçürip almak üçin baglanyşyk berip bilmeris, ýöne bu amal üçin ygtybarly çeşmeleri saýlamagyňyzy maslahat berýäris.

 YouTube Premium

Sanawymyzdaky başga bir at, elbetde mazmunyň asyl platformasy bolan YouTube-nyň Premium hyzmatydyr. Kanuny we mahabatsyz wideolary görmegiň ýeke-täk usuly bolan bu platforma, ulanyjylaryna aýlyk we ýyllyk töleg mümkinçiliklerini hödürleýär. Şol bir wagtyň özünde, talyp paketleri bilen has amatly abuna ýazylmak mümkin.

Şol sebäpleriň hemmesi üçin, mahabatsyz wideo tomaşa etmek üçin ilki bilen bu sahypa seretmegiňizi we telefonyňyzy töwekgelçilikli programmalardan goramagyňyzy maslahat berýäris.

SkyTube

Anotherene-de bir ajaýyp YouTube Vanced alternatiwasy SkyTube. Diňe Android üçin döredilen bu açyk çeşme programmasy, gynansak-da Windows, Linux we Mac ýaly operasiýa ulgamlary bilen işlemeýär. Iň uly minus, Google hasaby bilen girip bilmersiňiz.

Youtube-da bar bolan ähli aýratynlyklardan, şol sanda kanallara ýazylmakdan, teswirleri okamakdan, içerki gözleg panelini ulanmakdan we mazmuny paýlaşmakdan lezzet alyp bilersiňiz. Bu programmanyň iň täsirli tarapy, halamaýan wideolaryňyzy blokirlemäge mümkinçilik berýär. Google hyzmatlary bolmazdan ulanylýan SkyTube, esasanam Huawei ulanyjylary üçin özboluşly YouTube alternatiwasydyr.

FreeTube

Anotherene-de bir ajaýyp “YouTube Vanced” alternatiwasy, elbetde, “FreeTube”. Bu programma, şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginden gorkman, halaýan YouTube mazmunyndan lezzet almak üçin 2017-nji ýylda işlenip düzüldi we çykaryldy.

“FreeTube” özeninde “Android” programmasy bolsa-da, “FreeTube” Linux, Windows we Mac ulgamlary bilen sazlaşykly döredildi. Mundan başga-da, ulanyjy maglumatlary enjamyňyzda ýerli derejede saklanýar, şonuň üçin şahsy maglumatlaryňyza girýänlerden gorkmaň.

Turbage

“FreeTube” ýaly açyk çeşme bolan turba, enjamyňyzda kän ýer tutmaýan ýeňil programma bolmak bilen ünsi özüne çekýär. Simpleönekeý ulanyjy interfeýsi dürli bölümlere çalt geçmäge mümkinçilik berýär. Turbalar “YouTube Vanced” -dan tapawutlanýar, sebäbi köp yza çekiji pluginleri ýa-da jikme-jiklikleri öz içine almaýar. Şonuň üçin gurnama işiniň gaty çalt boljakdygyna ynanyp bilersiňiz.

Bu sanawdaky programmalaryň köpüsinde içerki mahabat bloklaýjylary bar bolsa, bu programma bir ädim öňe gidýär we SponsorBlock-y öz içine alýar. Bu, wideonyň hemaýatkär böleklerinden geçýän açyk çeşme platformasy. Başgaça aýdylanda, wideodaky gizlin mahabatlary görmegiň zerurlygy bolmaz.

YouTube Vanced alternatiw programmalar:

NewPipe
SkyTube
LibreTube
uYouPlus
uBlock gelip çykyş giňeltmesi
VueTube
ViewTube
Pleýer ýaňlanýar
VidMate
Görnüksiz
YouTube Premium
SmartTubeNext
LibreTube
snaptube
SongTube
minitube
Turbage
FreeTube

 

“YouTube Vanced” alternatiw boljak 6 programma! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Vanced, You tube Vanced 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.