tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Alymlar ýeriň ilatynyň çägini kesgitlediler: Iň köp näçe milliard bolar?

Awstriýanyň Demografiýa merkeziniň we Global adam kapitalynyň alymlary ýeriň iň köp ilaty barada gözleg geçirdiler.

«The Wall Street Journal» tarapyndan neşir edilen täze hasabatda hünärmenleriň çaklamalaryna esaslanyp häzirki wagtda 7,7 milliard dünýä ilatynyň bolup biljekdigi barada gyzykly maglumatlar berilýär.

Awstriýanyň Demografiýa we Global Adam Paýtagty Merkeziniň hünärmenleri 2070-nji ýyllarda planetanyň ilatynyň azalmagy bilen 2070-nji ýyllarda planetanyň ilatynyň 9,67 milliard köpeljekdigini çaklaýarlar. BMG-nyň Ykdysady we sosial meseleler ministrligi mundan ozal 2080-nji ýyllarda 10,4 milliard ilatyň iň ýokary derejesine garaşylýandygyny, görkezijiniň 2100-nji ýyla çenli şu derejelerde galjakdygyny we diňe şondan soň peselip başlajakdygyny aýdypdy.

Dünýä ilaty 10 milliard ýetmezden ozal azalar

Awstriýanyň Demografiýa merkeziniň müdiri Wolfgang Lutz «The Wall Street Journal» gazetine beren interwýusynda: «BMG her bir ýurt üçin taryhy tendensiýalary ulanyp hasaplaýar. Onuň modellerine resmi taýdan girizilmedik möhüm faktorlar bilim derejesi we saglygy goraýyşyň hilidir. » sözlerini ulandy. Bu faktorlary göz öňünde tutmak bilen Afrikada we Aziýada ilatyň ösüş depgini BMG-nyň çak edişinden pes bolar diýen netijä gelýär.

https://gorogly.com/gyzykly/nasa-nesir-etdi-ine-jeyms-webbin-taze-renkli-suratlary/

Şeýle hem alym Hytaýda ilatyň köpelmeginiň has aýdyň azalmagyna garaşýar. Çaga dogluş derejesi her aýal üçin 1,5 çagadan aşak düşse, bu derejedäki bolmagy ähtimal.

 

Alymlar ýeriň ilatynyň çägini kesgitlediler: Iň köp näçe milliard bolar? makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Gyzykly, Dünýä ilaty 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.