tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

BSGG-dan gorkuzan maýmyn mama keseli we korona virusy duýduryşy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş müdiri Tedros Adhanom Gebreyesus maýmyn mama keseli 92 ýurtda görülýändigini we dünýädäki keselleriň sanynyň 35 müňden geçendigini we wirus sebäpli 12 adamyň ölendigini aýtdy.

Bütindünýä saglyk goraýyş guramasy BSGG maýmyn mama keseli, Covid-19 we beýleki global saglyk problemalary barada pikir alyşmak we halka habar bermek üçin metbugat ýygnagyny geçirdi. BSGG-nyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreyesus maýmyn wirusynyň şu wagta çenli 92 ýurtda görlendigini we dünýäde keselleriň sanynyň 35 müňden geçendigini we wirus sebäpli 12 adamyň ölendigini aýtdy.

BSGG  maýmyn mama keseliniň ähli keseli hemmesi diýen ýaly erkeklerdigini görkezip, “caseshli hadysalar diýen ýaly erkekler bilen bolan erkekleriň arasynda habar berilmegini dowam etdirýär. Saglygy we adam hukuklaryny goramak, bu jemgyýetlere aýratyn hyzmatlary we maglumatlary taslamak we bermek ähli ýurtlar üçin möhümdir. «Countrieshli ýurtlar üçin esasy üns töwekgelçiligi azaltmak çäreleri ýaly jemgyýetçilik saglygy goraýyş gurallaryny ulanmak arkaly maýmynlara we olaryň saklanmagyna taýýarlygyny üpjün etmekden ybarat».

Waksinalar üçin ýokary talap bar:

Epidemiýa gözegçilik etmekde sanjymlaryň möhüm rol oýnap biljekdigini mälim eden Gebreyes, “Köp ýurtda sanjymlara isleg ýokary. Şeýle-de bolsa, bu etapda sanjymlar bilen üpjün etmek we olaryň netijeliligi baradaky maglumatlar çäklidir.

Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

Gebreyesus, Covid-19 epidemiýasy wagtynda ýurtlaryň arasynda sanjymlaryň deňsizligi barada durup geçip, «Covid-19 pandemiýasy wagtynda gören sanjymlarymyza adalatsyz girişiň gaýtalanmagyndan we garyplaryň yzda galmagyndan alada galýarys» -diýdi. maýmyn wirusynyň adyny üýtgetmek boýunça işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy.

«KORONA bilen baglanyşykly ölümler soňky 4 hepdede 35 göterim artdy»

Gebreyesus, Covid-19 epidemiýasynda soňky birnäçe hepdäniň içinde hadysalaryň we ölümleriň çalt köpelendigini belläp, Covid-19 sebäpli dünýäde habar berlen ölümleriň soňky 4 hepdede 35 göterim ýokarlandygyny habar berdi.

Gebreyesus: “Geçen hepde Covid-19 sebäpli dünýäde 15,000 adam öldi. Bu kabul ederliksiz, sebäbi ýokanç keselleriň öňüni almak we adamlary halas etmek üçin ähli serişdelerimiz bar. Biziň hemmämiz bu wirusdan we pandemiýadan bizar bolduk. Emma wirus bizden ýadamady. «Omicron» esasy wariant bolup galýar we BA.5 kiçi görnüşi ýaýramagyň 90 göteriminden gowragyny düzýär. «

Sowuk howa duýduryşy

Gebreyesus demirgazyk ýarym şarda has sowuk howanyň ýakynlaşýandygyny we adamlaryň içerde has köp wagt geçirjekdigini belläp, “Geljek aýlarda has güýçli ýaýramak we hassahana ýerleşdirmek töwekgelçiligi artar. Bu diňe “Covid-19” -a däl, grip ýaly beýleki kesellere-de degişlidir. Emma biz ejiz däl. Sanjym edilmedik bolsaňyz, sanjym ediň we güýçlendiriň «-diýdi.

BSGG-dan gorkuzan maýmyn mama keseli we korona virusy duýduryşy makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Dünýä, Saglyk, BSGG, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy, Covid19, Maýmyn mama keseli 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.