tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

“Disney +” mahabatsyz abuna ýazylyşy dekabr aýynda 38 göterim ýokarlanar

Walt Disney Co.” çarşenbe güni ABŞ-da “Disneý +” -ni mahabatsyz tomaşa etmek isleýän akymly abonentleriň bahalaryny ýokarlandyrýandygyny aýtdy, sebäbi has köp tomaşaçy baş direktor Bob Chapekiň “akymyň iň gowy gymmaty” diýip häsiýetlendirýän zadyna geçýär.

Bahalaryň ýokarlanmagy, “Disney” ABŞ-nyň abonentleri üçin dekabr aýynda satuwa çykarjak täze derejeli hyzmat bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda “Disneý +” hyzmatynyň aýda 7,99 dollar. Dekabr aýyndan başlap, bu esasy hyzmat mahabatlary işleder, şonuň üçin mahabat islemeýän abonent aýda 10.99 dollardan başlaýan premium hyzmatyna täzelenmeli bolar, häzirki bahalardan 37,5% ýokarlanar. Annualyllyk meýilnama 109,99 dollar bolar.

Maliýe bölüminiň baş müdiri Kristin Makkarti analitikler bilen geçirilen konferensiýada «Mahabat derejesiniň meşhur bolmagyna garaşýarys we käbir adamlaryň mahabatsyz galmak islemegine garaşýarys» -diýdi.

Netflix-iň ABŞ-da iň meşhur akym meýilnamasy indi aýda 15,50 dollar, iň ýokary meýilnamasy aýda 20 dollar. Bu, Disneý kompaniýalaryň arasynda ygtyýarnama şertnamalary gutarandan soň Netflix-den programmirleme we nusgawy filmleri Netflix-den çykaransoň has möhüm bolan asyl programmirleme tölegini tölemek üçin birnäçe göterim ýokarlanmasyndan soň.

“Titanik” 25 ýyldan soň gaýdyp gelýär!

Disneý aprel-iýun maliýe çärýeginde “Disney +” akym hyzmatyna 14,4 million abonent goşandygyny aýtdy. Umuman alanyňda, Hulu we ESPN + -ni öz içine alýan “Disneý” akym hyzmatlarynyň abonentleriniň sany takmynan 221 million bolup, akym uruşlarynda güýmenje gigantyny Netflix-den birneme öňde goýdy.

Netflix geçen çärýekde 1 milliona golaý abonentini ýitirenden soň, 220,7 million abonenti bilen iýun aýynda tamamlandy.

Disneý, “Disney +” üçin tölegli abunalaryň geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilende 31 göterim ýokarlandygyny aýtdy. Revenueöne girdejiniň ösüşi “has ýokary programmirleme we önümçilik, tehnologiýa we marketing çykdajylary” sebäpli iş ýitgileri sebäpli güýçli bolmady.

Disneýiň barha artýan akym satuwy, pandemiýa döwrüniň ýapylmagyndan soň täzeden dikeldilen mowzuk seýilgähi bilen bir hatarda Kaliforniýada ýerleşýän Burbank güýmenje ägirdi çarşenbe güni çärýekleýin girdeji bilen Wall Street garaşyşlaryny ýeňdi.

“Disneý” 2-nji iýul aralygynda üç aýyň dowamynda 21,5 milliard dollar girdeji gazanyp, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 26 göterim ýokarlandygyny habar berdi.

Her bir paýdan girdeji, käbir zatlary hasaba almasaň, $ 1.09 boldy. “FactSet” tarapyndan geçirilen soragnama görä, “FactSet Research” -iň habaryna görä, çärýek üçin 20,99 milliard dollar girdejisi boýunça her paý üçin 97 sent düzedilen girdeji çaklanylýar.

Disneý seýilgählerinde, tejribelerinde we önümler segmentinde satuwlaryň 7,39 milliard dollara ýetendigini, bir ýyl ozalky 4,34 milliard dollardan 70 göterim ýokarlandygyny aýtdy. Bu sanlar, 2020-nji ýylda Disneýiň seýilgähleriniň hemmesini wagtlaýyn ýapýan, 2021-nji ýyla çenli kuwwatyny azaldýan we aprel aýynda bary-ýogy üç gün açyk Şanhaý Disneýlend ýaly käbir ýerlere täsirini dowam etdirýän COVID-19 çäklendirmelerinden gaýdyp gelmegi aňladýar. Iýun çärýegi.

 

 

“Disney +” mahabatsyz abuna ýazylyşy dekabr aýynda 38 göterim ýokarlanar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Güýmenje, Gyzykly, Disney+ 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.