tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Netflix göni ýaýlym aýratynlygynyň üstünde synanyşýar!

Dünýäniň iň meşhur wideo akym platformasy Netflix-iň göni ýaýlymda işleýändigi belli boldy! Ine jikme-jiklikler …

Meşhur wideo akym platformasy Netflix ýakynda bir öýüň daşynda parol paýlaşýan ulanyjylara sanksiýa girizjekdigini habar berdi. Soňra käbir ýurtlarda gezelençden soň Netflix ilkinji gezek abonentlerini çalt ýitirip başlady.

Amazon Prime we HBO Max ýaly platformalaryň işe girizilmegi Netflix-iň çalt ganyny ýitirmegine sebäp boldy. Bularyň hemmesinden soň platforma paýnamalarynyň çalt azalmagyny başdan geçirdi. Eden ýitgisinden soň, Netflix-iň göni ýaýlymynda işleýändigi belli boldy. Hatda platformada haýsy taslamalary öz içine aljakdygy belli bolup başlady. Geliň, täzelikleriň jikme-jikliklerine bilelikde göz aýlalyň.

Netflix-iň ösüşi pese gaçdy

Netflix göni ýaýlymda görkezmek isleýär!

“Deadline” habarlaryna görä, Netflix göni ýaýlym aýratynlygy bilen garaşsyz we telewizion programmalar ýaly taslamalary ýaýlyma bermek isleýär. Şol bir wagtyň özünde, Netflix-iň programmalaryň göni ýaýlymda göni ses beriş ulgamyny getirýändigi baradaky aýyplamalaryň arasynda.

“Disney Plus” ýakynda telewizorda ençeme ýyl bäri ýaýlym berýän “Yyldyzlar bilen tans” atly göni ýaýlymda efire berjekdigini habar berdi. Netflix täze aýratynlygyny hödürlänsoň, şeýle gyzykly bäsdeşlik programmalaryny öz içine alar diýlip garaşylýar.

Netflix-iň täze aýratynlygy we taslamalary barada has giňişleýin maglumat häzirki wagtda düşnüksiz. Mundan başga-da, kompaniýanyň bu aýratynlygy ösdürmek üçin henizem birinji basgançakdadygyny bilýänleriň arasynda. Şeýle-de bolsa, platforma ýitirilen abonentleri yzyna almak üçin gysga wagtyň içinde bu aýratynlygy getirer diýlip garaşylýar.

Netflix göni ýaýlym aýratynlygynyň üstünde synanyşýar! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Güýmenje, Netflix, Netflix göni ýaýlym 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.