tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Halkara kosmos stansiýasy myhmanhana öwrülýär: Ine, bir gijäniň bahasy!

Halkara kosmos stansiýasy üçin bir gije 11,250 dollardan başlaýan bahalar!

NASA Halkara kosmos stansiýasynyň gapylaryny hemmeler üçin açmak kararyna geldi. Taze yylda iki gezek baryp boljak bu täze kosmos myhmanhanasynyň tölegleri yglan edildi.

Golaýda NASA syýahatçylyk taslamalaryny Halkara kosmos stansiýasy üçin bir ädim öňe gitmäge taýýardygyny aýtdy. Ozal täjirçilik guramalary diňe ISS-ni gözleg maksady bilen ulanyp bilerdiler. Emma indi olara Eartheriň pes orbitasynda (LEO) girdeji almaga rugsat berler.

NASA Halkara kosmos stansiýasynyň baha sanawyny çykardy. Stansiýanyň ýyllyk çeşmeleriniň bäş göterimini (kosmonawt wagtyny we ýük massasyny goşmak bilen) täjirçilik maksatly sarp edýär. Iň arzan ýük warianty, kilogramy üçin 3 müň dollar hökmünde getirildi.

Elbetde, diňe bir kosmosa zatlar ibermek däl. Soň bolsa, bu zady hapa zyňmak üçin 3 müň dollar / kg töleg tölener. Itöne onuň planetanyň yzyna getirilmegini isleseňiz, goşmaça 6000 dollar tölemeli bolarsyňyz.

Mundan başga-da, NASA kosmos syýahatçylary üçin nyrh kesgitledi. Täzelenýän durmuşy goldamak we hajathana elýeterliligi ýaly köp kriteriýanyň bu ýörite kosmonawt missiýalarynyň ISS-e bahalaryna täsir edýändigi aýdylýar.

NASA Jeýms Webbiň ilkinji jikme-jik suratyny paýlaşdy: älemiň syrlaryny açmaga bir ädim ýakynlaşdy

NASA Halkara kosmos stansiýasy üçin gündelik tölegi 11 müň 250 dollar diýip kesgitledi.

Foodöne iýmit, howa, ekipa supply enjamlary, sarp edilýän zatlar, lukmançylyk enjamlary we maşk enjamlary ýaly başga hyzmatlar we gurallar ýok bolsa, olary hem satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, gündelik aýlyk hakynyň 22 müň 500 dollara çenli ýokarlandygyny aýdalyň.

NASA, ISS-de sazlaşykly modulda öňe sürülýän duralga portuny hususy sektora hödürlejekdigini aýtdy. 2017-nji ýylda başga bir modula, “Tranquility” -a ýörite howa gämisiniň goşulmagyna ýol açandygyny gördük. Emma bu boşluk diňe ýük üçin ulanylar.

Yylda diňe iki gezek gidiler.

Şeýle-de bolsa, yglan edilen ilkinji meýilnama görä, bu ýörite missiýadan ýylda 2 gezek geçiriler. Başga bir söz bilen aýdylanda, gitmek isleýän raýat kosmonawtlary we ýüklerini ibermek isleýän kompaniýalar bu meselede berk bäsleşige garaşylýar.

Halkara kosmos stansiýasy myhmanhana öwrülýär: Ine, bir gijäniň bahasy! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, kosmos myhmanhanasy, Nasa 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.