tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

NASA-nyň Aýa ýetmek üçin kosmiki gämisine has içgin serediň!

Aý, Marsa we başga ýerlere syýahat etmäge mümkinçilik berýän “Nasa Orion” kosmiki gämisi, indiki hepde ilkinji uçuşynda alty hepdelik agyr synag syýahatyna başlar.

NASA indiki nesli “Space Launch System” (SLS) raketasynyň ilkinji uçurylyşyny amala aşyrmakçy, bu wagta çenli gurlan iň güýçli ulag. Geljek hepde boljak Artemis I missiýasy bilen, 1972-nji ýyldan soň ilkinji gezek Aýy adam ibermegiň ýoly açylar.

“Orion” kosmiki gämisiniň ähli jikme-jiklikleri

Artemis III missiýasynyň çäginde dürli uçuşlardan soň birnäçe ýyldan soň, uzak arakesmeden soň adamlar ýene Aýa iberiler. Artemis missiýalary kosmos gözleginiň gyzykly täze döwrüniň başlangyjydyr.

Kosmonawtlaryň Aýa, Marsa we başga ýerlere gitmegine mümkinçilik berýän “Orion” kosmiki gämisi, indiki hepde ilkinji uçuşynda alty hepdelik agyr synag syýahatyna başlar. “Orion” -yň ekipa Mod moduly Lockheed Martin tarapyndan guruldy, elektrik, hereket, ýylylyk gözegçiligi, howa we suw üpjünçiligi üçin möhüm bolan Europeanewropa hyzmat moduly awiasiýa ägirdi “Airbus” -yň “Goranmak we kosmos” bölümi tarapyndan öndürildi.

NASA tarapyndan paýlaşylan wideo bize “Orion” kosmos gämisine ýörite ekipa miss missiýalary üçin çuň giňişlige niýetlenen ilkinji jikme-jik maglumat berýär. Wideoda görkezilişi ýaly, “Orion” -yň ekipa Mod moduly dört kosmonawt alyp biler.

2700 kilogramdan gowrak zyňmagy üpjün edýän kosmos gämisiniň esasy hereketlendirijisi, hersi 50 kilograma güýji bolan 8 sany kömekçi hereketlendiriji bilen bilelikde gelýär. “Orion” -da gün panelleri bolan 7 metrlik ganatlary hem bar. Her ganatynda 3750 gün öýjügi bolan paneller kosmos gämisine geçirmek üçin zerur güýji üpjün edýär.

Şeýle hem, wideoda “Orion” kosmiki gämisiniň uçuryş wagtynda çynlakaý kynçylyk ýüze çyksa, millisekuntda işjeňleşmek üçin döredilen mehanizm görkezilýär. Zerur bolsa ulgam, paraşýut kömegi bilen ulgamyň kömegi bilen ekipa cap kapsulasyny gözegçilikden çykýan raketadan arkaýyn aýyrar.

29-njy awgustda duşenbe güni uçuryljak kosmos gämisi hem missiýa wagtynda göni efirde görkeziler.

 

NASA-nyň Aýa ýetmek üçin kosmiki gämisine has içgin serediň! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Mars, Nasa, Orion 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.