tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär

Geleşik gutarandan soň, ulanyjy “yandex.ru” adresine girip, “Yandex” -iň esasy sahypasyna däl-de, “VK Group” tarapyndan kabul ediljek “Zen” we “News” -iň göçjek dzen.ru portalyna ugrukdyrylar. «Yandex» -iň esasy gözleg sahypasy ya.ru sahypasynda elýeterli bolar. “Yandex.ru” domen ady kanuny taýdan “Yandex” -iň emlägi bolup galar, bu bolsa “Yandex” -iň özi ulanmazlygy sebäpli “Vande Group” hyzmatlary dzen.ru-da ýerleşdiriler, adrese girýän ulanyjylar. yandex.ru.

“Yandex” -iň “Yandex” habarlar we Zen hyzmatlaryny satmak üçin VK bilen baglaşylan şertnamanyň esasy şertleri barada şertnama baglaşmagy aprel aýynyň ahyrynda mälim boldy. Şol wagt taraplar jikme-jiklikleri aýan etmediler.

Düýn “VK Group” -yň metbugat gullugy şertnamanyň jikme-jikliklerini yglan etdi. Kompaniýa, Sberbank bilen bilelikdäki kärhana O2O Holding-iň agzalygyndan çykar. Geleşigiň birnäçe kadalaşdyryjy tassyknamalary alandan soň 2022-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýar. VK toparynyň metbugat gullugy «VK we Sber strategiki hyzmatdaşlar bolup galýarlar we dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy dowam etdirerler» -diýdi.

“VK Group” -yň metbugat gullugy “VK” we “Yandex” -iň “Zen” we “Nowosti” mazmun platformalarynyň eýesi boljak we taýýar iýmit we azyk önümlerini “Yandex” -e eltmek üçin “Delivery Club” hyzmatyny baglaşjak şertnama boýunça hökmany resminamalara gol çekendiklerini habar berdi. , VK üýtgedip gurmak wagtynda «O2O Holding» -i birleşdirýär.

«Geleşik ýapylandan soň, VK Zen we Habar hyzmatlarynyň tehnologiýalaryna we söwda belliklerine hukuk alar. Zen we Habar hyzmatlary, beýleki hyzmatlar we amallar ýapylansoň, dzen.ru portalynda elýeterli bolar. gözleg setiri hem ýerleşdiriler «Yandex. Zen awtorlar üçin bar bolan mazmuny monetizasiýa gurallaryny saklar we platforma ulanyjylary mazmuny okamak we tomaşa etmek üçin has amatly ýerini saýlap bilerler: dzen.ru portalyndan metbugat gullugynyň wekilleri iş stolunyň wersiýasy ýa-da Zen ykjam programmasynda.

WK (Russiýa) baş müdiri Wladimir Kiriýenko, ulanyjylara amatly mazmun hyzmatlaryny döretmek we ösdürmek VK-nyň esasy strategiki wezipesidigini aýtdy. Onuň pikiriçe, Zen millionlarça adamyň arasynda özboluşly we meşhur platforma, ägirt uly ösüş potensialyna eýe bolan bazar liderlerinden biridir. «VK bilen integrasiýa netijesinde Zen awtorlary özlerini täze formatlarda tanamaga we täze tomaşaçylara girmäge mümkinçilik alarlar. Ulanyjylar has ýokary hilli güýmenje we bilim mazmunyny alarlar.Zena toparynyň gazanan netijelerine ýokary baha berýäris we topara özbaşdak ösmäge mümkinçilik bermegi dogry hasaplaýarys. Bu, täze mazmun önümlerini bazara has çalt we has netijeli getirmäge we bar bolanlary gowulandyrmaga, tomaşaçylary köpeltmäge mümkinçilik berer «-diýdi Wladimir Kiriýenko.

«Yandex» -iň metbugat gullugy kompaniýanyň taryhynda ilkinji gezek esasy sahypany üýtgetjekdigini habar berdi. Olaryň pikiriçe, täze jaý ya.ru-da ýaşar we gözleg onuň esasyna öwrüler. «Ulanyjylar ähliumumy gözleglere — islendik zady we islendik ýerde gözlemek, dik dik gözlemek — mysal üçin suratlary ýa-da önümleri tapmak we» Alisa «çalt jogap almak üçin elýeterli bolarlar. Täze esasy giriş nokady bolar. «Yandex» hyzmatlaryna, mysal üçin «Poçta». Bu ýerden «Yandex ID» -niň şahsy hasabyna girmek mümkin «-» Yandex «-iň wekilleri. Olaryň pikiriçe, geljekde yandex.ru açylar, ulanyjylar «Yandex» -iň baş sahypasyna girip bilmezler, ýöne dzen.ru portalyna girip bilerler. Esasy sahypasy ya.ru sahypasynda bolar.»IOS programmasynda hemme zat öňküsi ýaly bolar, diňe Zen we News bolmasa. Android programmasy adyny» Yandex Start «diýip üýtgeder we sazlamalarda başlangyç sahypany saýlamak mümkinçiligi bilen brauzer hökmünde işlär. Soňrak «Android» programmasy üçin başga biri çykarylar. «Alice bilen Yandex» diýlip atlandyrylar. Bu barada biraz soňrak aýdarys «-diýdi metbugat gullugynyň wekilleri.

“Yandex” -iň “Delivery Club” brendini saklajakdygyny, ulanyjylaryň henizem saýtda we programmalarda iýmit sargyt edip biljekdigini aýtdylar. «Şol bir wagtyň özünde, hyzmat» Yandex Food «bilen ýeke-täk tehnologiki platforma geçer. Şol sebäpli sargytlaryň dykyzlygy, ýagny her inedördül kilometre olaryň sany has ýokary bolar. Kurýerler içerde has köp eltip bilerler. Ulanyjylar hem öz gezeginde sargytlary has çalt alarlar we restoranlary saýlamak has giňelder «-diýdi. Olaryň pikiriçe, üýtgeşmeler diňe kompaniýalar şertnamany baglaşandan soň bolup başlar. Bu azyndan bir aý dowam eder.

Sber metbugat gullugy, bankyň O2O Holding-de haýsy emläkleri saklaýandygy we olara näme boljakdygy baradaky soraga jogap berip: «Biz hökmany resminamalara gol çekilendigini tassyklaýarys. Sber we VK bilelikdäki taslamalary mundan beýläk-de ösdürmek üçin dürli wariantlary göz öňünde tutýarlar» -diýdi.

Çeşme: comnews.ru

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Gyzykly, Tehnologiýa, Ya.ru, Yandex, Yandex Habarlar, Yandex Zen 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.