tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär

“Bloomberg” -iň paýlaşan jikme-jikliklerine görä, Meta döredilen 18 ýyldan soň ilkinji gezek Müşderi hyzmaty bölümini açmak kararyna geldi. Kompaniýanyň bu bölümdäki işleri meýilnamalaşdyrmak tapgyrynda.
2004-nji ýylda “Facebook” ady bilen döredilen we öňki ady, “Instagram” we “WhatsApp” ýaly sosial media platformasyny öz içine alýan Meta, köpleriň şu gün garaşýan beýanyny paýlaşdy. Meta, sosial media ägirdi hökmünde 18 ýyllyk tejribeden soň ilkinji gezek müşderi hyzmat bölümini açjakdygyny mälim etdi.

Ulanyjylaryň meselelerini çözmegi maksat edinýän Metanyň täze müşderi hyzmat bölümi, berlen maglumatlara görä häzirki wagtda ilkinji ädimlerini ädýär. Şeýle-de bolsa, kompaniýa öz gözegçilik geňeşiniň baha bermeginden soň bu işi öňe sürdi. Geňeş, Facebook ulanyjylaryndan ýarym milliondan gowrak şikaýat alandygyny, köpüsiniň hasaplardaky kynçylyklar barada habar alandygyny aýtdy.

Bölümi döretmek Metanyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi:

Metanyň wise-prezidenti Brent Harris taslamany Bloomberg-e tassyklady we taslamanyň çykyşy barada möhüm maglumatlary paýlaşdy. «Müşderi hyzmaty we mazmuny näme üçin aýryldy ýa-da hasaby ýapyldy diýip, adamlary nädip göz öňünde tutup we olara jogap berip bileris?» Brent häzirki wagtda täze müşderi hyzmat bölüminde köp wagt sarp edýändiklerini aýtdy.

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi

Brent Metanyň müşderi hyzmat bölüminiň we bu bölümde işlejek adamlaryň müşderiler bilen nähili aragatnaşyk saklajakdygyny entek paýlaşmady. Aakyn wagtda Metanyň müşderi hyzmaty bölümi barada köp täze habar eşidýän ýaly.

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Facebook, İnstagram, Meta, Whatsapp 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.