tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Pikir okaýan we gürleýän emeli intellekt döredildi: 73% takyklyk

“Facebook” -yň esasy kompaniýasy “Meta” beýniniň işjeňligini çözmek we sözleýişe öwürmek üçin emeli intellekt modelini ulanýan “beýni dekoderini” döretdi.

Alymlar adam pikirlerini okap we olary gaty takyklyk bilen sözleýişe öwrüp bilýän emeli intellektiň üstünde işleýärler. Beýni işjeňligini kesgitleýän ulgam, “Facebook” -yň kömegi bilen Meta tarapyndan işlenip düzülýär.

Metanyň blog ýazgysyna görä, pikir derňewiniň takyklygy indi 73% -e ýetdi. Täze emeli intellekt tehnologiýasy, adamlaryň pikirlenýän sözlerini we sözlemlerini ele alyp we köpeldip biler.

“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar

Beýni işjeňliginden çykyşy kesgitlemek neýro-ylmy işgärleriň we kliniki lukmanlaryň köpden bäri maksady bolup gelýär, ýöne bu ugurda gazanylan üstünlikleriň köpüsi stereotaktiki elektroensefalografiýa we elektrokortikografiýa ýaly beýni invaziv usullaryna esaslanýar. Şeýle usullar, ýaýramaz usullardan has anyk signal berýär, ýöne neýrohirurgiki çäreleri talap edýär.

Adamlara dürli ukyplary berip biler

Meta, ösüşinde invaziv däl emeli intellekt maşynlaryny öwrenmek usulyny ulanýar. Gözlegçiler daşarky datçikler bilen elektroensefalografiýany (EEG) we magnetoensefalografiýany (MEG) ulanýarlar. Okuw prosesinde, AI gatnaşyjylaryň beýnileriniň käbir şygarlara, sözlemlere ýa-da uzyn tekstlere nähili jogap berýändigini ýazýar. Soňra ulgam seslenme aýratyn güýçli bolan sözleri görkezýär we olaryň ‘sözlügini’ düzýär.

Ulgam şu wagta çenli iň köp ýaýran sözleriň 800-e golaýyny derňemegi başardy. Geljekde emeli intellektiň adamlaryň ukyplaryny ýokarlandyrjak we sözüň doly manysynda telepatiýa ukybyny berjek sözleri we sözlemleri has takyk kesgitlemegine garaşylýar.

Çeşme: ai.facebook.com

Pikir okaýan we gürleýän emeli intellekt döredildi: 73% takyklyk makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, Tehnologiýa, Emeli intellekt, Facebook, Meta 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.