tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!

Google indi gözleg netijelerinde şahsy maglumatlarymyz bar bolsa, ony aýyrmak üçin göni ýüz tutup biljekdigimizi aýdýar.

Ahli adamlara degişli şahsy maglumatlar indi internetde howpsuz diýip hasaplaýan serwerlerimizde saklanýar. Muny diňe “Facebook” ýaly sosial media platformalary hökmünde däl, eýsem “Elektron hökümet” ýaly saýtlary hem göz öňünde tutmak bilen pikir etmeli.

Şeýle-de bolsa, öz ellerimiz bilen paýlaşan ýa-da üçünji taraplar tarapyndan döredilen şahsy maglumatlarymyzyň mundan beýläk Google gözleg netijelerine goşulmazlygy ýa-da bu sahypalarda ýüze çykan defisit sebäpli kepil geçip bileris.

https://gorogly.com/tehnologiya/google-pixel-7-we-pixel-7-pro-goni-wideo-gornusinde-gorkezildi/

Google gözleg netijelerinde şahsy maglumatlaryňyz bar bolsa, ony aýyrmak üçin ýüz tutuň!

Şu gün “Google” söwda modeli bilen paýlaşylan maglumat habaryna görä, gözleg netijelerinde şahsy maglumatlar bar bolsa, gönüden-göni aýyrmagy haýyş edip bileris. Bu maglumatlarda e-poçta salgysy ýa-da telefon belgisi ýaly maglumatlar bar bolsa, emeli intellektiň has çalt hereket etjekdigi aýdylýar.

Munuň üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmek ýeterlikdir:

Maglumatlaryňyzy paýlaşýan gözleg netijesini aýyrmak üçin ýokarky sag tarapdaky üç nokady basyň.
“Bu netije barada” paneli açylar.
Bu ýerde, «Netijäni aýyrmak» opsiýasyna basyň.
Soňra size 3 wariant bilen sorag berler.
Bu maglumatlaryň biri bozulsa, haýyşyňyzyň has çalt barlanjakdygy aýdylýar.
Bu ýerde telefon belgisinden, öý salgysyndan ýa-da e-poçta salgysyndan paýlaşylýandygyny saýlaýarsyňyz.
Soňra ýokarky sag tarapdaky “Sen hakda netijeler” bölümine geçmek üçin ýokarky sagdaky profil düwmesine basyň.
Bu ýerde “Requhli haýyşlar”, “Dowam edilýär” we “Makullanan” 3 warianty görersiňiz.
Şol sahypada «Näme üçin bu netijäni aýyrmak isleýärsiňiz» bölüminiň üsti bilen täze haýyş edip bilersiňiz.
Elbetde, bu ýerde «Şahsy habarlaşma maglumatlarymy görkezýär», «Maňa zyýan bermek maksady bilen giren adama görkezýär», «Başga şahsy maglumatlary görkezýär», «Bikanun maglumatlary öz içine alýar» ýaly dürli wariantlardan birini bellemeli. «Döwrebap däl»

 

 

Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Google 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.