tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Dünýäde seýrek duş gelýan ýönekeý ösümlik

Gibraltar Smolewkasy-göräýmäge ýönekeýje güljagaz. Ol uly gunçalary bilen göze ilmeýär. Gülgüne, gyrmyzy reňki ýatladýar. Bäş sany uzaldylan ýürek şekilli gültäç ýapraklary bar. Emma bütin owadanlygy onuň ýönekeýligidir. Ol adamlaryň  gözüniň alnynda ösmeýär.Diňe uly daglara dyrmaşyp bilýän alpenistler bu täsin ösümligi görüp bilýärler.

Gibraltar Smolewkasyny dünýä ýüzünden ýok boldy diýip pikir edýärdiler.Ol hakynda diňe onlarça ýyl mundan ozal düşürilen suratlar ýatlatdy. Emma 1994-nji ýylda “üstünlikli” alpenist ýeke-täk galan smolewkany tapypdyr. Botaniklere ol gülüň tohmyny almak başartdy, we olar müňýyllyk tohum çüýşesinde saklanýar. Bu ösümligi ýer ýüzünde saklamak üçin, ony Londonyň Korollygynda  we Gibraltar botaniki baglarynda ösdürip ýetişdirýärler.

   Bahar Gazakowa

Türkmen oba hojalyk institutynyň mygallymy

Dünýäde seýrek duş gelýan ýönekeý ösümlik makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Tebigat, Ösümlik, seýrek ösümlik 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.