tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

5-NJI SENTÝABR HALKARA HAÝYR-SAHAWAT GÜNI

BMG Baş Assambleýasynyň 2013-nji ýyldaky kabul eden karary bilen her ýylyň 5-nji sentýabrynda haýyr –sahawat güni bellenilýär. Günüň maksady, haýyr sahawat guramalaryna we şahsyýetleriň garyplygy we ýiti ynsanperwerlik krizislerini ýeňip geçmekdäki işlerine üns çekmek hem-de olaryň işleriniň köpelmegine, haýyr sahawat işlerine meýletin gatnaşmaga bolan höwesi döretmäge adamlary gönükdirmekden ybaratdyr.

Haýyr –sahawat, bu agyr krizisleriň netijelerini ýeňip geçmäge kömek edýär. Şeýle hem medeniýetiň ylmyň  sportyň ösmegine goşant goşýar we tebigatyň goralmagyny üpjün edýär. Haýyr –sahawat aslynda meýletin we şahsyýet däl, eýsem sosial taýdan möhüm meselelere gönükdirilen we girdeji gazanmagy öz içine almaýar. Şol bir wagtyň özünde maliýe we maddy serişdeler şeýle hem adamlaryň ukyplary we güýji serişde hökmünde hereket edýär. Haýyr –sahawat diňe bir mätäçlere kömek etmek bilen çäklenmän, taryhy ýadygärlikleri we ybadathanalary dikeltmäge, bilim we lukmançylyk edaralaryny enjamlaşdyrmaga we başga-da köp zatlara gönükdirilendir.

Gülnur Otyzowa

Türkmen oba hojalyk  insitutynyň talyby

5-NJI SENTÝABR HALKARA HAÝYR-SAHAWAT GÜNI makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, 5-nji sentýabr, BMG 

Bildirişi paýlaşyň:
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.