tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe
Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi
Habarlar

Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi

Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi

Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi

Google- birnäçe aý ozal görkezen täze “Pixel 7” we “Pixel 7 Pro” smartfonlaryna garaşyp durka, telefonlar “YouTube” kanalynda göni ýaýlymda peýda boldy.

Google hakykatdanam birnäçe aý ozal Pixel 7 we Pixel 7 Pro telefonlaryny yglan edipdi. Şeýle-de bolsa, diňe birnäçe surat we gysga wideo paýlaşdy we telefonlar barada jikme-jik maglumat bermedi. Indi “YouTube” kanaly “UnboxTherapy” bu telefonlary wideosynda görkezýär.

Paýlaşylan wideoda kän bir jikme-jiklik ýok. Dizaýn taýdan agzalan telefonlaryň ölçegleri ölçelýär. “Pixel 7 Pro” dogany Pixel 6 Pro bilen deňdir, bary-ýogy 0,1 mm inçe we 2,7mm dar. Maglumat üçin: Google Pixel 6 Pro ölçegi 163,9 x 75,9 x 8,9mm. Beýleki tarapdan, Google Pixel 7, Pixel 6-dan has gysga we birneme dar görünýär.

https://gorogly.com/tehnologiya/huawei-mate-50-batareya-olen-hem-bolsa-jan-edip-biler/

Bulardan başga-da, şu wagta çenli bilýänlerimize görä, täze Pixel 7 we Pixel 7 Pro täze nesil Tensor 2 prosessoryna eýe bolar. Bu prosessor “Samsung” -yň 4nm tehnologiýasy esasynda gurlar. “Android 13” bilen bazara çykjak enjamlar kamera tarapynda Samsung GN1 datçigini ulanar. Bu datçik öňki Pixel 6 modellerinde ulanyldy. Mundan başga-da, “Pixel 7 Pro” -yň arka tarapynda 3 kamera we “Pixel 7” -de 2 kamera ýerleşer.

Google Pixel 7 çykarylan senesi

Resmi däl maglumatlara görä, Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro 6-njy oktýabrda öňünden sargyt edip başlar. 13-nji oktýabrda tekjelere urup başlar.

https://www.youtube.com/watch?v=4VIZirQzWss

Çeşme: Donanımhaber.com

 

Google Pixel 7 we Pixel 7 Pro göni wideo görnüşinde görkezildi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro 

Читать далее
Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler
Habarlar

Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler

Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler

Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler

“HarmonyOS 3.0” operasiýa ulgamynyň kömegi bilen Huawei Mate 50 seriýasy, batareýa doly ölen hem bolsa jaň etmek we habar ibermek ýaly möhüm funksiýalara mümkinçilik berer.

ABŞ-nyň embargosyna garamazdan, smartfon bazaryna berk ýapyşmaga synanyşýan Huawei, flagman P 50 seriýasyndan soň Mate 50 seriýasyny görkezmäge taýynlanýar. Mate 50 gyzykly aýratynlyk bilen gelýär.

Huawei Mate 50 näme hödürlär?

Embargo sebäpli Huawei Mate 50 seriýasy Snapdragon 888 4G platformasy bilen üpjün ediler. Egri ekran dizaýnyna goşmaça has täsirli ýüz tanamak ulgamynyň boljakdygy aýdylýar. Ekranda 90Hz-120Hz täzeleniş nyrhlary bolar.

https://gorogly.com/tehnologiya/instagram-has-uzyn-surat-gornusini-synagdan-gecirer/

Anotherene bir gyzykly aýratynlyk, batareýa ölen hem bolsa jaň etmek mümkinçiligi. “HarmonyOS 3.0” bilen hödürlenjek bu aýratynlyk, möhüm pursatlarda ömri tygşytlaýjy bolar. Çagyryşlardan başga-da habarlaşma, geolokasiýa we resminamalary skanirlemek hem mümkindir.

Bu aýratynlygyň haýsy tehnologiýany ulanýandygy entek belli däl, ýöne ulgamyň ölen batareýada-da 1-2 göterim töweregi saklanjakdygy we adatdan daşary ýagdaýlarda ony işjeňleşdirjekdigi çak edilýär. Adatça, “Android” we “iOS” telefonlarynda batareýany tygşytlamak reesimleri bar, ýöne Huawei başga ugra giden ýaly. “Huawei Mate 50” seriýasynyň 7-nji sentýabrda hödürlenmegine garaşylýar.

Çeşme: Phonearena.com

Huawei Mate 50, batareýa ölen hem bolsa jaň edip biler makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Huawei Mate 50 

Читать далее
Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi
Habarlar

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi

Birnäçe wagt bäri Minecraft dünýäsinde NFT-ni birleşdirmäge synanyşýan jemgyýetler üçin erbet habar. Mojang beýle çärelere düýbünden ýol bermejekdiklerini mälim etdi.

Birneme wagtlap kripto pul dünýäsini öz täsirine alan NFT dünýäsi esasan oýun taslamalaryndan dünýä indi. Elbetde, Roblox ýaly meşhur oýunlarda NFT hereketlerini görüp başlady. Şeýle-de bolsa, Minecraft bu tendensiýadan daşda durýar.

Möhüm NFT Minecraft-dan göçýär

Minecraft öndürijisi Mojang, käbir serwerleriň bloknot tehnologiýalaryny birleşdirip NFT deri paketi ýaly kollektiwleri satýandyklaryny görendiklerini, ýöne muňa hökman rugsat bermejekdiklerini aýtdy.

NFT düşünjesiniň manipulýasiýa üçin açykdygy we bahalaryny merkezden dolandyryp bolmajakdygy, geljekde oýunçylaryň ejir çekmegine sebäp bolup biljekdigi aýdylýar. Şol sebäpli Minecraft birneme wagtlap blockchain tehnologiýasyndan daşda durýar we NFT satýanlary gadagan etmäge taýynlanýar.

https://gorogly.com/tehnologiya/lg-nft-ucin-sowda-belligini-beryar/

Minecraft-da NFT integrasiýasyny üpjün edýän iň uly jemgyýet NFT Worlds bu ýagdaýa gaty reaktiw. Jemgyýet, innowasiýanyň özüne çekendigini mälim etmek bilen, Minecraft ulanyş şertnamasy boýunça güýçli işlemek arkaly NFT satuwynyň dowam etmegini üpjün etmegi maksat edinýär.

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Minecraft, NFT 

Читать далее
Maýmyn mama keseli
Habarlar

Maýmyn mama keseli näme?

Covid-19 pandemiýasyndan soň dünýäniň dürli künjeklerinde alada döredip başlaýan wirus kesellerinden biri, ýaňy-ýakynda ýüze çykan maýmyn wirusydyr. Öňki ýyllarda belli bolan we esasan Afrika yklymynyň günbatar we merkezi ýerlerinde görülýän bu wirus soňky döwürde dürli ilata dürli-dürli täsir edip başlady. Gemrijilerde we ýabany haýwanlaryň jesetlerinde görünýän maýmyn wirusy, ýokaşan haýwanlardan adamlara ýokaşmak arkaly adamlaryň arasynda ýaýraýar. […]

Читать далее
Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi
Habarlar

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi

Meta başda Wikipediýada sitatalary barlamak üçin emeli intellekt modelini döretdi, şonuň üçin hödürlenýän maglumatlaryň takyklygyny has aňsat kesgitläp bolar.

Meta, Wikipediýada sitatalaryň takyklygyny ölçemek üçin täze emeli intellekt modelini döretdi. Sphere diýlip atlandyrylýan AI, sitatalary awtomatiki usulda skanirläp biler we aşaky çeşmäni tapanda alternatiw sitatalary teklip edip biler.

Wikipediýa Shere üçin pul tölemez

Her aý takmynan 6,5 million makala bolan Wikipediýa takmynan 17,000 makala goşulýar. Bu, köp adamyň ygtybarly çeşme hökmünde görýän platformasynyň, esasanam mazmun moderasiýasynda has köp üns bermelidigini aňladýar.

https://gorogly.com/makalalar/wikipediya-name/

Meta, bu meseläni döreden täze emeli intellekt modeli bilen birbada ýüzlerçe müň sitatany awtomatiki skanirlemek arkaly ýeňip boljakdygyny aýdýar. Sfera, Metanyň gözlegçileriniň pikiriçe, 134 million köpçülikleýin web sahypasyndan alyndy.

Meta tarapyndan berlen beýanatda: «Maksadymyz, ahyrky netijede Wikipediýa redaktorlaryna sitata meselelerini yzygiderli kesgitlemäge we sitatany çalt düzetmäge ýa-da degişli makalanyň mazmunyny düzetmäge kömek etjek platforma döretmek» diýilýär. beýannamalar goşuldy.

Meta, öz platformalarynda döreden emeli intellekt modeli Sferany ulanýandygy ýa-da ulanmaýandygy barada beýanat bermedi. Kompaniýa, Wikipediýanyň Sferany ulanmak üçin hiç hili töleg tölemeýändigini aýtdy.

Meta, Wikipediýada sitatalary tassyklamak üçin emeli intellekt modelini döretdi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Читать далее
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.