tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe
Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi
Habarlar

Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

ABŞ-nyň Nýu-York ştatynda maýmyn mama keseliniň köpelmegi sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Yurtda maýmyn mama keseliniň 4-den 1-den gowragy Nýu-York ştatynda görülýar.

Dünýäde çalt ýaýramagyny dowam etdirýän we Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan «global adatdan daşary ýagdaý» hökmünde häsiýetlendirilýän Maýmyn Mama Keseli ABŞ-da howsala döretdi.

https://gorogly.com/saglyk/maymyn-mama-keseli/

Nýu-Yorkuň Häkimi Keti Hoçul hadysalaryň çalt artmagy sebäpli «Betbagtçylyk adatdan daşary ýagdaý» yglan etdi. Hoçul «Nýu-York ştatynda maýmyn mama keseli baradaky iň soňky maglumatlary gözden geçirenimden soň, bu epidemiýa garşy göreşmek boýunça alyp barýan işlerimizi güýçlendirmek üçin» betbagtçylyk adatdan daşary ýagdaýyny «yglan edýärin» -diýdi.
Yurtda maýmyn mama keseliniň 4-den 1-den gowragy Nýu-Yorkork ştatynda. Muňa garşy durmak üçin arsenalymyzdaky ähli gurallary ulanmalydyrys. Epidemiýanyň häzirki wagtda käbir töwekgelçilik toparlaryna laýyk gelmeýän täsirlerini tapawutlandyrmak möhümdir. Şonuň üçin toparym ikimiz has köp sanjym bermek, synag kuwwatyny ýokarlandyrmak we bu pandemiýa wagtynda nädip howpsuz galmalydygy barada halka jogapkärçilikli bilim bermek üçin gije-gündiz işleýäris. «
 

Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Dünýä, Saglyk, Maýmyn mama keseli, Monkeypox, Nýu-York 

Читать далее
ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar
Habarlar

ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar

ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar

ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar

Metaverse tehnologiýasy ösmegini dowam etdirýär. Esasanam dünýäniň köp bilim edaralary metaverse bilen baglanyşykly täze ädimler ädýärler. Warton mekdebi metaversde täze bilim başlajakdygyny mälim etdi.

Metaversede Bilim

Metaverse soňky döwürde gaty meşhur boldy. Iň soňky habarlara görä; Pensilwaniýa ştatynda ýerleşýän “Iwi League” uniwersitetiniň howandarlygyndaky işewürlik mekdebi bolan “Whartoon School”, “Prysm Group” ykdysady maslahat beriş firmasy bilen bilelikde ösen “Metaverse in Business” atly alty hepdelik onlaýn kursy açdy.

Köp adamlar, edaralar we guramalar metaversiň üstünde işleýärler we metaverse üçin has köp adama ýetmek üçin täze taslamalar döredýärler. Bu gezek Pensilwaniýa uniwersitetiniň Uarton mekdebi metaverse boýunça alty hepdelik onlaýn kursy başlaýar.

Has takygy, bu okuw alty hepde dowam eder we okuwçylara ösýän metavers barada bilim berer. Talyplara metaversiň içindäki meseleleri çözmek üçin gurallar bilen üpjün eder.

https://gorogly.com/makalalar/metaverse-name/

«Metaverse Ykdysadyýetde işewürlik» atly onlaýn kurs okuwçylara metaverse-de ykdysadyýetiň ulanylyşy barada bilim bermegi meýilleşdirýär.

Maksatnamanyň akademiki direktory Kewin Werbach, kursyň maksady işewür hünärmenlere metavers ykdysadyýetdäki mümkinçilikleri we içindäki meseleleri çözmäge mümkinçilik bermekden ybaratdygyny aýtdy.

ABŞ uniwersiteti metaversede bilim bermäge başlaýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Bilim, Metaverse, Metaversede bilim 

Читать далее
Haja giden Türkmen zyýaratçylary ýurdymyza dolanyp geldiler
Habarlar

Haja giden Türkmen zyýaratçylary ýurdymyza dolanyp geldiler

Haja giden Türkmen zyýaratçylary ýurdymyza dolanyp geldiler

Haja giden Türkmen zyýaratçylary ýurdymyza dolanyp geldiler

Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza dolanyp geldiler. Mälim bolşy ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň degişli Buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden bolan ildeşlerimiziň 275-si «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan guralan ýörite uçarda Saud Arabystany Patyşalygyna iberilipdi.

Zyýaratçylar Medinede Muhammet pygamberiň we onuň egindeşleriniň aramgählerine, belli metjitlere we beýleki keramatly ýerlere zyýarat etdiler. Olar Mekgede Zemzem çeşmesi, Al-Haram metjidi ýaly esasy mukaddes ýerlerde haj parzlaryny berjaý edip, togap dessuryna eýerdiler we mukaddes Käbäniň daşyndan aýlandylar.

https://gorogly.com/turkmenistan/turkmen-zyyaratcylary-haj-parzyny-berjay-etmage-ugradylar/

Türkmen zyýaratçylary haj wagtynda sežde edip, Beýik Biribardan Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, halkymyzyň abadançylygyny dileg etdiler.

Goý, ildeşlerimiziň mukaddes Käbä haj zyýaratyna gidip, ol ýerde eden doga-dilegleri Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!

 

Habar SalamNews.tm web saytyndan alyndy

Haja giden Türkmen zyýaratçylary ýurdymyza dolanyp geldiler makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Türkmenistan, Medine, Mekke 

Читать далее
10 ýaşyndaky “Play Store” dükanynyň täze logosy
Habarlar

10 ýaşyndaky “Play Store” dükanynyň täze logosy

10 ýaşyndaky “Play Store” dükanynyň täze logosy

10 ýaşyndaky “Play Store” dükanynyň täze logosy

Play Store 10 ýaşynda

“Play Store” -yň 10 ýyllygy üçin ýörite blog ýazgysyny paýlaşan Google, makalada garaşylmadyk bir zat hem goşdy. Kompaniýa “Play Store” -yň nyşanyny (logosyny) täzeledi.
“Google” -yň “Android” enjamlary üçin programma dükany bolan “Play Store” 10 ýyllygyny belledi. Sansyz programmalary milliardlarça enjamda göçürip almaga mümkinçilik berýän we häzirki wagtda on müňlerçe programmany kabul edýän “Play Store” hem 10 ýyllygy üçin möhüm üýtgeşme geçirdi.

“Play Store” -yň ýyl dönümi üçin blog ýazgysyny paýlaşan Google, programma dükanynyň taryhynda saýlanan pursatlary goşdy. Programma dükanynyň täze nyşany, “Play Store” -yň 2012-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli bolup geçen möhüm üýtgeşmeleri agzalan makalada hem yglan edildi.

“Play Store” -yň täze nyşany aşakdaky ýaly:

“Play Store” -yň täze nyşany, minus nyşanyndan tapawutlylykda has tapawutly reňklere eýe. Açyk reňklerden azat täze logotip, has tegelek burçly üçburçlukdan ybarat.

Google-yň paýlaşan beýleki 9 halanýan daşlary aşakdakylardy:

Google Play Pass, Derrew we Ballar ýaly neşir hyzmatlary
Kompýuter üçin Google Play Oýun programmasynyň çykmagy
Dükanyň “Iň gowy” baýraklary
Programma dükanyna ‘maglumat howpsuzlygy’ bölümini goşmak
Indie oýunlary programmasy ýaly döredijileri goldaýan başlangyçlar
Google Play arkaly telekeçilik däl guramalara kömek etmek
Aýallaryň oýnawaç we döredijilik şahsyýetini goldaýan Oýun başlangyjy
Çagalar we maşgala baglanyşygy ýaly çagalar üçin programmalar we aýratynlyklar
Localerli ykdysadyýetlere goldaw

https://gorogly.com/tehnologiya/minecraft-ahli-nft-ni-gadagan-etdi/

10 ýaşyndaky “Play Store” dükanynyň täze logosy makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Google, Google Play, Google Play Store, Play Store 

Читать далее
Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi
Habarlar

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi

Birnäçe wagt bäri Minecraft dünýäsinde NFT-ni birleşdirmäge synanyşýan jemgyýetler üçin erbet habar. Mojang beýle çärelere düýbünden ýol bermejekdiklerini mälim etdi.

Birneme wagtlap kripto pul dünýäsini öz täsirine alan NFT dünýäsi esasan oýun taslamalaryndan dünýä indi. Elbetde, Roblox ýaly meşhur oýunlarda NFT hereketlerini görüp başlady. Şeýle-de bolsa, Minecraft bu tendensiýadan daşda durýar.

Möhüm NFT Minecraft-dan göçýär

Minecraft öndürijisi Mojang, käbir serwerleriň bloknot tehnologiýalaryny birleşdirip NFT deri paketi ýaly kollektiwleri satýandyklaryny görendiklerini, ýöne muňa hökman rugsat bermejekdiklerini aýtdy.

NFT düşünjesiniň manipulýasiýa üçin açykdygy we bahalaryny merkezden dolandyryp bolmajakdygy, geljekde oýunçylaryň ejir çekmegine sebäp bolup biljekdigi aýdylýar. Şol sebäpli Minecraft birneme wagtlap blockchain tehnologiýasyndan daşda durýar we NFT satýanlary gadagan etmäge taýynlanýar.

https://gorogly.com/tehnologiya/lg-nft-ucin-sowda-belligini-beryar/

Minecraft-da NFT integrasiýasyny üpjün edýän iň uly jemgyýet NFT Worlds bu ýagdaýa gaty reaktiw. Jemgyýet, innowasiýanyň özüne çekendigini mälim etmek bilen, Minecraft ulanyş şertnamasy boýunça güýçli işlemek arkaly NFT satuwynyň dowam etmegini üpjün etmegi maksat edinýär.

Minecraft ähli NFT-ni gadagan etdi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Minecraft, NFT 

Читать далее
Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler
Habarlar

Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler

Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler

Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler

Şu günler bütindünýä maýlamasy, şeýle-de howanyň temperaturasynyň aşa gyzmagy sebäpli, Türkmenistanda iýul-awgust aýlarynda otlularyň tizligi peseldiler.

Häzirki wagtda «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan howanyň gyzmagy bilen bagly, demir ýoluň gurluşynyň polat bölekleriniň (relsleriniň) temperaturasynyň adatdakysyndan has-da ýokary bolup gyzýandygyny nazara alyp, demir ýoluň otly hereketiniň tizligi belli bir derejede peseltmek işleri alnyp barylýar. Bu barada agentligiň resmi saýtynda habar berildi.

Habar Turkmenportal.com web saýtyndan alyndy.

https://gorogly.com/tebigat/amyderya/

Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tebigat, Türkmendemirýollary 

Читать далее
LG NFT üçin söwda belligini berýär
Habarlar

LG NFT üçin söwda belligini berýär

LG NFT üçin söwda belligini berýär

LG NFT üçin söwda belligini berýär

LG täze telewizion programma üpjünçiliginde NFT goldawyny hödürlemek üçin ýeňlerini aýlady. Koreýa kompaniýasy söwda belligi barada arza berdi.

Tehnologiýa ägirdi LG, köp kompaniýalar ýaly NFT dünýäsinde bolmak isleýär. Metaverse we NFT-de ädim ätýän bäsdeşlerinden yzda galmak islemeýän Günorta Koreýada ýerleşýän LG, NFT söwda belligi üçin ýüz tutdy.

LG telewizorlaryna NFT goldawy gelýär

Ygtyýarly söwda belligi boýunça aklawçy Maýkl Kondoudis, kompaniýalaryň söwda belligi arzalaryny ýakyndan yzarlaýan, Twitter hasabynda LG hakda ýazgy ýazdy. Kondoudis, LG täze telewizion programma üpjünçiliginde NFT goldawyny hödürlemek üçin täze söwda belligi arzasyny tabşyrandygyny aýtdy. Tweite görä, anketa 14-nji iýulda berildi.

https://gorogly.com/makalalar/nft-name-nirede-ulanylyar-nireden-satyn-almaly/

Twitde şu sözlere ýer berilýär:

“LG hödürlemek üçin LG ART LAB platformasynda söwda belligi arzasyny berdi:

NFT söwdasy üçin telewizion programma üpjünçiligi
NFT we kripto amallary üçin programma üpjünçiligi
Sanly belgiler üçin dellalçylyk hyzmaty
Aktiwleri dolandyrmak»

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Patent we söwda belligi edarasyna (USPTO) berlen arza görä, LG metaversde elektron pul alyş-çalşygy üçin elektron gapjyk töleg hyzmatlaryny we programma üpjünçiligini hödürlemegi meýilleşdirýär.

LG NFT üçin söwda belligini berýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, LG, NFT 

Читать далее
Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak
Habarlar

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak

Şu gün — 20-nji iýulda Gruziýa Respublikasynyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwiliniň ýolbaşçylygyndaky gruzin wekiliýetiniň Türkmenistana saparynyň çäklerinde taraplar ulag pudagynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekdiler. Resminama laýyklykda, geljekde Türkmenistan we Gruziýa arasynda göni howa gatnawlary ýola goýlar.

Gruzin hünärmenleriniň belleýşi ýaly, Aşgabat bilen Tbilisiniň arasynda göni gatnaşyklaryň ýola goýulmaga ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ýardam eder.

https://gorogly.com/syyahat/17-nji-iyundaky-awiagatnawyn-biletleri-satylyar/

Şeýle-de iki ýurduň arasynda eksport-import amallaryny ösdürmek bilen bagly gepleşikler geçirildi. Olaryň barşynda himiýa senagat önümlerini Gruziýanyň üsti bilen eksport etmek mümkinçiliklerine seredildi.

Habar Salamnews.tm web sahypasyndan alyndy.

Türkmenistan we Gruziýa howa gatnawlaryny ýola goýmak makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Türkmenistan 

Читать далее
STAMBUL-TÜRKMENBAŞY-STAMBUL ugurlary boýunça ýörite uçar gatnawy
Habarlar

STAMBUL-TÜRKMENBAŞY-STAMBUL ugurlary boýunça ýörite uçar gatnawy

STAMBUL-TÜRKMENBAŞY-STAMBUL ugurlary boýunça ýörite uçar gatnawy

STAMBUL-TÜRKMENBAŞY-STAMBUL ugurlary boýunça ýörite uçar gatnawy

22-nji iýulda «Türkhowaýollary» awiakompaniýasy Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Uçar Stambul şäherinden 07:55-de uçup, Türkmenbaşy Halkara howa menziline 12:50-de gonar. Şeýle-de ol Türkmenbaşydan yzyna 14:50-de uçup, Stambula 16:15-de gonar.

Ekonom klas petekleriň bahasy 610 amerikan dollaryna barabar bolup, biznes klas petekleriň bahasy 1295 amerikan dollaryna deňdir. Petek almak üçin awiakompaniýanyň Aşgabatdaky wekilhanasyna ýüz tutup bilersiňiz. Ýanyňyz bilen 40 kilogram ýüki mugt almaga rugsat berilýär.

Türkmenistana gelýänler üçin soňky 48 sagadyň dowamynda COVID-19 test barlagynyň otrisatel netijesiniň bolmagy zerurdyr.

Habar Salamnews.tm web saýtyndan alyndy.

https://gorogly.com/syyahat/turkmenistan-we-gruziya-howa-gatnawlaryny-yola-goymak/

STAMBUL-TÜRKMENBAŞY-STAMBUL ugurlary boýunça ýörite uçar gatnawy makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýasat, Türkmenistan, İstanbul, STAMBUL-TÜRKMENBAŞY, Türkmenbaşy 

Читать далее
Maýmyn mama keseli
Habarlar

Maýmyn mama keseli näme?

Covid-19 pandemiýasyndan soň dünýäniň dürli künjeklerinde alada döredip başlaýan wirus kesellerinden biri, ýaňy-ýakynda ýüze çykan maýmyn wirusydyr. Öňki ýyllarda belli bolan we esasan Afrika yklymynyň günbatar we merkezi ýerlerinde görülýän bu wirus soňky döwürde dürli ilata dürli-dürli täsir edip başlady. Gemrijilerde we ýabany haýwanlaryň jesetlerinde görünýän maýmyn wirusy, ýokaşan haýwanlardan adamlara ýokaşmak arkaly adamlaryň arasynda ýaýraýar. […]

Читать далее

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.