tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe
Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleri
Habarlar

Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleri

Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleri

Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleri

Yakynda täze flagman Mate 50 maşgalasyny satuwa çykarmaga taýynlyk görýän Huawei, telefonlaryň üýtgeýän aperturasynyň boljakdygyny mälim etdi.

Smartfon pudagynda üstünlik gazananlaryň biri bolan Huawei, ýakyn wagtda çykjak Mate 50 seriýasy baradaky myş-myşlary kem-kemden tassyklap başlady. Tehnologiýa ägirdi şu gün resmi ýazgyda Mate 50 seriýaly telefonlaryň hemmesiniň esasy kamera tarapynda üýtgeýän duralga boljakdygyny mälim etdi.

Kamera hakda hyjuwly sesler

Mälim bolşy ýaly, şu günler telefonlaryň hemmesi diýen ýaly seýrek kadadan çykmalar bilen kesgitli diafragmalar bilen gelýär we adatça iki sazlamanyň arasynda wyklýuçatel bolýar. Huawei täze aýratynlygyň jikme-jiklikleri barada dymsa-da, Mate 50 seriýaly telefonlaryň f / 1.4-den f / 4 aralygynda aperturanyň giňligi bolar diýen myş-myş bar.

https://gorogly.com/tehnologiya/huawei-mate-50-batareya-olen-hem-bolsa-jan-edip-biler/

Üýtgeýän apertura diapazony ulanyjylara meýdan çuňlugyna has köp gözegçilik eder diýip bileris. Täze aýratynlyk, kameranyň ýapyk tizligini haýallatmagyna mümkinçilik döreder. Yakynda çykjak flagman telefonlarynyň Huawei tarapyndan 6-njy sentýabrda geçiriljek çärede görkezilmegine garaşylýar.

Çeşme: m.gsmarena.com

Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleri makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Huawei, Huawei Mate 50 

Читать далее
“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar
Habarlar

“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar

“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar

“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar

Jübi enjamlarynda oýun bilen baglanyşykly ýaýlym paýlaşmagy we kiçi oýunlary hödürlemegi maksat edinýän “Facebook Oýun” ýakyn wagtda ýapylar.

Çalt ösýän oýun neşirine jogap hökmünde 2018-nji ýylda “Facebook” tarapyndan synagdan geçip başlan “Facebook Oýun” platformasy, mobil programmasyny 2020-nji ýylda göçürip almak üçin teklip etdi. Garaşylyşyndan pes bolan programma ýapyk.

“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar

“Facebook Oýun” platformasy oýunçylara oýun wideolaryny we akymlaryny paýlaşmaga, şeýle hem kiçi oýun oýnamaga mümkinçilik berdi. Programmanyň ýerine ýetirilişi Metany gaty bir halamady.

https://gorogly.com/tehnologiya/facebook-metaverse-den-rekord-girdeji-gazandy/

“App Store” düzgünleri sebäpli, “Facebook Oýun” web programmasy arkaly iOS ulanyjylaryna hödürlenmegi, işini birneme azaldy. Köp ulanyjy Twitch we YouTube Gaming ýaly platformalardan ogurlap bilmänsoň, ykjam programma ýapyldy.

28-nji oktýabrdan başlap, “Facebook Oýun” programmalary dükanlardan aýrylar we indi girip bolmaz. Şeýle-de bolsa, ýaýlym paýlaşma aýratynlyklary “Facebook” -yň esasy programmasynda elýeterli bolar.

Çeşme: wccftech.com

“Facebook Oýun” programmasy ýapylýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Facebook, Facebook Gaming, Facebook Oýun 

Читать далее
Xiaomi-iň täze akylly sagady ýolda
Habarlar

Xiaomi-iň täze akylly sagady ýolda

Xiaomi-iň täze akylly sagady ýolda

Xiaomi-iň täze akylly sagady ýolda

Geçen hepdelerde “Mi Watch S1 Pro” modelini satuwa çykaran “Xiaomi” ýakyn wagtda täze akylly sagat çykarmaga taýynlanýar.

Xiaomi ýakynda täze Xiaomi Mi Watch S1 Pro akylly sagadyny satuwa çykardy we indi täze model çykarylmaga taýynlanýar.

ESIM-i goldap biler

Hytaýyň hil sertifikat merkeziniň resmi web sahypasyna görä, M2207W1 kysymly belgili Xiaomi akylly sagady 3C şahadatnamasyny, Huizhou Guanghong Technology Co. Öndürdi Sagadyň aýdym-saz saklamak we oýnamak funksiýalary bar. Zarýad bermek barada aýdylanda bolsa, sagat 5V we 0.5A-da 2.5W zarýad bermegi goldaýar.

https://gorogly.com/tehnologiya/xiaomi-telefonlarynda-gizlin-kodlar/

Şereketiň akylly sagady hataryna Xiaomi Watch S1, Xiaomi Watch color 2, Redmi Watch 2 we Xiaomi Watch S1 Pro girýär. Olaryň hiç birinde gurlan eSIM karta mümkinçiligi ýok. ESIM aýratynlygy isleg sebäpli, bu tehnologiýanyň täze modele girizilmegi mümkin. Täze sagat baradaky beýleki jikme-jiklikleriň ýakyn günlerde peýda bolmagyna garaşylýar.

Çeşme: ithome.com

 

Xiaomi-iň täze akylly sagady ýolda makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Mi Watch S1 Pro, Xiaomi, Xiaomi Watch color 2 

Читать далее
Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar
Habarlar

Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar

Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar

Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar

Hytaý kompaniýasyna ýolbaşçylyk etmek üçin robot baş direktory bellendi. NetDragon Websoft Holding-iň täze dolandyryjysy alternatiw usulda emeli intellekt bolar.

Düýbi Hytaýda ýerleşýän ykjam oýun kompaniýasy dünýäde ilkinji gol çekdi we emeli intellekt tarapyndan goldanýan wirtual adamy baş müdir edip belledi. Metaverse-daky maýa goýumlary bilen ünsi çekýän NetDragon Websoft, Tang Yu atly robot şahamçasy Fujian NetDragon Websoft-yň täze dolandyryjysy boljakdygyny mälim etdi.

Tang Yuu: AI bilen işleýän robot baş direktory bilen tanyşyň

Web3 we metaverse-de öňdebaryjy kompaniýa bolmak isleýändigini mälim eden Hytaýly NetDragon Websoft, bütin dünýäde gyzykly tema açdy. Tang Yuu atly wirtual adamyň kompaniýanyň baş direktory wezipesine bellenendigini tassyklap, kompaniýa aýlanýan dolandyryjy boljakdygyny aýtdy.

Internet jemgyýetlerini döretmekde tapawutlanýan NetDragon Websoft, golçur kärhanasy Fujian NetDragon Websoft-yň «emeli intellekt + adam» dolandyryşy bilen dolandyrjakdygyny mälim etdi. Kompaniýany metaverse guramasyna öwürmek isleýän Hytaý oýun markasy bu meýilnamany Tang Yu roboty bilen başlady.

https://gorogly.com/tehnologiya/eminem-we-snoop-dogg-metaversede-konsertini-berer/

NetDragon Websoft-yň beýanyna görä, wirtual adam Tang Yuu kompaniýanyň gündelik işlerinde karar kabul etmegi goldar we has täsirli töwekgelçilik dolandyryş ulgamyny üpjün eder. Şeýle hem, tagtada hakyky wagtda maglumat merkezi we seljeriş guraly hökmünde ulanylar.

Hytaý kompaniýasynyň prezidenti Dr. Dejian Liu, robotyň aýaldygyny görkezdi. “Biz emeli intellektiň korporatiw dolandyryşyň geljegine ynanýarys. «Tang Yuu-nyň bellenilmegi, işimizi dolandyrar we strategiki ösüşimize itergi berer».

Metaverse dünýäsi çalt ösýär. Soňky gözlegler, 2025-nji ýyla çenli metavers bazaryň 280 milliard dollar boljakdygyny görkezdi. Bu bazarda Meta, Apple, Microsoft we Nvidia ýaly oýunçylar bolar.

Çeşme: metro.co.uk

Dünýäde ilkinji! Bu kompaniýanyň baş direktory robot bolar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Metaverse, NetDragon Websoft Holding 

Читать далее
Mersedesiň iň gymmat elektrik awtoulagy önümçilige başlaýar
Habarlar

Mersedesiň iň gymmat elektrik awtoulagy önümçilige başlaýar

Mersedesiň iň gymmat elektrik awtoulagy önümçilige başlaýar

Mersedesiň iň gymmat elektrik awtoulagy önümçilige başlaýar

Nemes awtoulag ägirdi “Mersedes” önümleriniň arasynda iň gymmat elektrik awtoulagyny öndürip başlady. “Mersedes-Benz EQS SUV” kompaniýanyň Alabama desgasyndaky önümçilik liniýasyna çykýar.

ABŞ-da “Mersedes-Benz EQS” kysymly ulagyň önümçiligi başlandy. Nemes markasynyň flagman elektrik ulagy güýz aýyndan 110,000 ýewro satuwa çykarylar we kompaniýanyň iň gymmat elektrik awtoulagy bolar.

Alabamadaky desga ABŞ-nyň içerki bazary we eksporty üçin “Mersedes EQS” kysymly awtoulag öndürer. Bu zawodda ulagyň ekwiwalenti bolan “Mersedes-Benz GLS” -iň hem öndürilýändigini ýatladýarys. Iki model birmeňzeş platforma paýlaşýar.

https://gorogly.com/tehnologiya/mersedesin-dine-elektrik-awtoulaglaryny-ondurjek-senesi-yglan-edildi/

“Mersedes-Benz EQE” ulagy hem şol bir ýerde öndüriler

Täze “Mersedes-Benz EQS” premium doly göwrümli ulag hökmünde tapawutlanýar. 5.1 metrlik ulagyň aerodinamiki dizaýny bar. Bäş we ýedi orunlyk görnüşde hödürlenjek awtoulagyň öňdäki konsolynda üç bölekden ybarat uly ekran bar.

Ulag yzky tigirli we ähli tigirli hereketlendiriji bilen 360 we 544 at güýji görnüşinde bolar. Olaryň hemmesine 609-dan 671 km aralygy wada berýän 108 kWt batareýa bolar. Has ykjam we elýeterli elektrikli “Mersedes-Benz EQE” ulagynyň 2023-nji ýylda Alabamada öndüriljekdigini ýatladýarys.

Mersedesiň iň gymmat elektrik awtoulagy önümçilige başlaýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Mercedes, Mercedes-Benz EQS SUV, Mersedes-Benz, Mersedes-Benz EQE 

Читать далее
Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran “Samaritan” filmi Amazon Prime-de çykýar
Habarlar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran “Samaritan” filmi Amazon Prime-de çykýar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran “Samaritan” filmi Amazon Prime-de çykýar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran “Samaritan” filmi Amazon Prime-de çykýar

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran täze super film “Samaritan” şu günki güne çenli “Amazon Prime” abonentleri üçin elýeterlidir. Filmiň synlary gaty gowy däl.

Sentýabryň başynda “Lord of the Rings” seriýasyny açjak “Amazon Prime” şu günki güne çenli ýene bir önümi açdy. Silwester Stallonyň baş keşbi janlandyran super gahryman filmi tankytçylaryň göwnünden turmady.

https://gorogly.com/guymenje/squid-game-in-ahli-dowurdaki-rekordy-bozuldy/

Samaritan film näme düşündirýär?

Julius Aweri re Samissýorlyk eden Samaritan ýyldyzlar Sylvester Stallone (Samaritan), Jawon Walton (Sam Kleýri) we Pilou Asbaek (Edwin) ýyldyzlary. Film; Bragi F. Şut, Mark Olivent we Renzo Podesta tarapyndan döredilen “Mifos komiks” degişmelerine esaslanýar.

«Samaritan» 20 ýyl ozal uruşdan soň ýitirim bolan öýdülýän super gahryman hakda. Sam Kleýri goňşusy jenap Smitiň rowaýata öwrülen samariýalydygyna şübhelenende, şäheri weýrançylykdan halas etmek üçin ony ynandyrmagy öz üstüne alýar. Bu ýolda jübütlere gaty howply göreşler garaşýar.

76 ýaşyndaky Sylvester Stallone-nyň ýerine ýetiren işine ýokary baha berilmese-de, filmiň aýratyn täsirli boljakdygy gutulgysyz.

https://www.youtube.com/watch?v=9FKnTxSC16E&t=1s

 

Sylvester Stallone-nyň baş keşbi janlandyran “Samaritan” filmi Amazon Prime-de çykýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Güýmenje, Samaritan, Sylvester Stallone 

Читать далее
Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer
Habarlar

Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer

Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer

Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer

“Yuga Labs” -yň “Otherside metaverse” platformasy ajaýyp konsert geçirýär. Eminem we Snoop Dogg 20 ýyldan soň bilelikde çykyş ederler.

Yekşenbe güni geçiriljek MTV aýdym-saz baýraklary çäresi taryhy pursatlaryň birine şaýat bolar. Soňky 20 ýylda ilkinji gezek duşuşan Eminem we Snoop Dogg, “Yuga Labs” -yň “Başga tarapy” metaversinde çykyş ederler.

Ajaýyp metaverse işjeňligi

1984-nji ýyldan bäri geçirilýän MTV aýdym-saz baýraklarynda Eminem we Snoop Dogg iň gowy hip-hop kategoriýasynda “The D 2 The LBC” aýdymy bilen bäsleşer. Soňky 20 ýylda ilkinji gezek ýygnanan goşa çykyşlaryny metavers dünýäsinde görkezer.

https://gorogly.com/makalalar/metaverse-name/

“Yuga Labs” -yň soňky aýlarda hödürlän “Otherside” metaverse platformasy bu möhüm çykyşy kabul edýär. Başga bir tarapdan, 4000 töweregi ulanyjy tarapyndan ýapylan synag başlandy we diňe “Otherdeeds” atly sýu plotet bilen baglanyşykly NFT kolleksiýalarynyň eýeleri gatnaşyp bilerler. “Otherdeeds” -iň öňünden satuwy takmynan 500 million dollar bilen tamamlandy.

Netijede, “Otherdeeds” -iň eýeleri Eminem we Snoop Dogg çykyşlaryna ýakyndan gatnaşyp bilerler. “Yuga Labs” -yň täze taslamasyny hödürlemegi gaty möhüm ädim diýip bileris.

MTV, beýleki tarapdan, metaverse pudagyna maýa goýumlaryny dowam etdirýär. Iň oňat “Metaverse Performance” kategoriýasy hem şu ýyl goşuldy. Mundan başga-da, “Roblox” oýnundaky çärä sanly gyzyl haly we 3 aýdym-saz we tans oýny taýýarlandy.

Çeşme: Fortune.com

 

Eminem we Snoop Dogg metaversede konsertini berer makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Gyzykly, Tehnologiýa, Eminem, Metaverse, Metaverse konserti, Snoop Dogg 

Читать далее
“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär
Habarlar

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär

“Bloomberg” -iň paýlaşan jikme-jikliklerine görä, Meta döredilen 18 ýyldan soň ilkinji gezek Müşderi hyzmaty bölümini açmak kararyna geldi. Kompaniýanyň bu bölümdäki işleri meýilnamalaşdyrmak tapgyrynda.
2004-nji ýylda “Facebook” ady bilen döredilen we öňki ady, “Instagram” we “WhatsApp” ýaly sosial media platformasyny öz içine alýan Meta, köpleriň şu gün garaşýan beýanyny paýlaşdy. Meta, sosial media ägirdi hökmünde 18 ýyllyk tejribeden soň ilkinji gezek müşderi hyzmat bölümini açjakdygyny mälim etdi.

Ulanyjylaryň meselelerini çözmegi maksat edinýän Metanyň täze müşderi hyzmat bölümi, berlen maglumatlara görä häzirki wagtda ilkinji ädimlerini ädýär. Şeýle-de bolsa, kompaniýa öz gözegçilik geňeşiniň baha bermeginden soň bu işi öňe sürdi. Geňeş, Facebook ulanyjylaryndan ýarym milliondan gowrak şikaýat alandygyny, köpüsiniň hasaplardaky kynçylyklar barada habar alandygyny aýtdy.

Bölümi döretmek Metanyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi:

Metanyň wise-prezidenti Brent Harris taslamany Bloomberg-e tassyklady we taslamanyň çykyşy barada möhüm maglumatlary paýlaşdy. «Müşderi hyzmaty we mazmuny näme üçin aýryldy ýa-da hasaby ýapyldy diýip, adamlary nädip göz öňünde tutup we olara jogap berip bileris?» Brent häzirki wagtda täze müşderi hyzmat bölüminde köp wagt sarp edýändiklerini aýtdy.

https://gorogly.com/tehnologiya/meta-wikipediyada-sitatalary-tassyklamak-ucin-emeli-intellekt-modelini-doretdi/

Brent Metanyň müşderi hyzmat bölüminiň we bu bölümde işlejek adamlaryň müşderiler bilen nähili aragatnaşyk saklajakdygyny entek paýlaşmady. Aakyn wagtda Metanyň müşderi hyzmaty bölümi barada köp täze habar eşidýän ýaly.

“Facebook” döredilenden 18 ýyl soň “Müşderi hyzmaty” bölümini döretmegi meýilleşdirýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Facebook, İnstagram, Meta, Whatsapp 

Читать далее
Infinix Note 12 Pro hödürlendi: Ine, onuň aýratynlyklary!
Habarlar

Infinix Note 12 Pro hödürlendi: Ine, onuň aýratynlyklary!

Infinix Note 12 Pro hödürlendi: Ine, onuň aýratynlyklary!

Infinix Note 12 Pro hödürlendi: Ine, onuň aýratynlyklary!

Elýeterli telefon gözleýänleriň halanýan markalarynyň biri bolan “Infinix Note 12 Pro” ony tapdy.

Elýeterli telefon gözleýänleriň halanýan markalarynyň biri bolan “Infinix Note 12 Pro” -ny tapdyk. Kamerasynyň arka tarapy bilen ünsüni özüne çekýän telefon, orta — ýokarky segmentdäki material hili taýdan gaty gowy derejede.

Bellik 12 Pro-nyň 6,7 dýuýmlyk AMOLED ekrany 60 Hz täzeleniş tizligini we Full HD + durulygyny hödürleýär. Ekrandaky damjaly şekilli 16 Megapiksel öň kamerasy, ses dolandyryşy we güýç düwmeleri enjamyň sag tarapynda ýerleşýär.

Infinix Note 12 Pro aýratynlyklary we bahasy

“Infinix” -iň täze telefony “Helio G96” -yň kämilleşdirilen wersiýasy “MediaTek Helio G99” bilen üpjün edilýär. TSMC-iň 6 nm ýasama prosesi bilen öndürilen Helio G99, 2,2 GGs-da iki sany Cortex A76 we 2 GHz-da alty sany Cortex A55 ýadrosy ýerleşýär. 2.2 saklamak tehnologiýasy bilen üpjün edilýär.

https://gorogly.com/tehnologiya/antutu-da-rog-phone-6d-dunyanin-in-guycli-smartfony/

8 Gb RAM we 256 Gb ammar bolan telefonyň ýady, microSD kartoçkasy bilen 2 TB çenli ýokarlandyrylyp bilner. “Infinix Note 12 Pro” -yň arka tarapynda 108 Megapiksel esasy kamera bar, bu kamera 2 Megapiksel çuňlugyny kesgitlemek datçigi we AI linzasy bilen bilelikde.

5000 mAh akkumulýator we 33W çalt zarýad bermek bilen, telefon Android 12 operasiýa ulgamy we XOS 10.6 interfeýsi bilen gutudan çykýar. “Infinix Note 12 Pro” -yň bahasy 215 dollar töweregi.

 

Infinix Note 12 Pro hödürlendi: Ine, onuň aýratynlyklary! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Infinix Note 12 Pro 

Читать далее
“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär
Habarlar

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär

Geleşik gutarandan soň, ulanyjy “yandex.ru” adresine girip, “Yandex” -iň esasy sahypasyna däl-de, “VK Group” tarapyndan kabul ediljek “Zen” we “News” -iň göçjek dzen.ru portalyna ugrukdyrylar. «Yandex» -iň esasy gözleg sahypasy ya.ru sahypasynda elýeterli bolar. “Yandex.ru” domen ady kanuny taýdan “Yandex” -iň emlägi bolup galar, bu bolsa “Yandex” -iň özi ulanmazlygy sebäpli “Vande Group” hyzmatlary dzen.ru-da ýerleşdiriler, adrese girýän ulanyjylar. yandex.ru.

“Yandex” -iň “Yandex” habarlar we Zen hyzmatlaryny satmak üçin VK bilen baglaşylan şertnamanyň esasy şertleri barada şertnama baglaşmagy aprel aýynyň ahyrynda mälim boldy. Şol wagt taraplar jikme-jiklikleri aýan etmediler.

Düýn “VK Group” -yň metbugat gullugy şertnamanyň jikme-jikliklerini yglan etdi. Kompaniýa, Sberbank bilen bilelikdäki kärhana O2O Holding-iň agzalygyndan çykar. Geleşigiň birnäçe kadalaşdyryjy tassyknamalary alandan soň 2022-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýar. VK toparynyň metbugat gullugy «VK we Sber strategiki hyzmatdaşlar bolup galýarlar we dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy dowam etdirerler» -diýdi.

“VK Group” -yň metbugat gullugy “VK” we “Yandex” -iň “Zen” we “Nowosti” mazmun platformalarynyň eýesi boljak we taýýar iýmit we azyk önümlerini “Yandex” -e eltmek üçin “Delivery Club” hyzmatyny baglaşjak şertnama boýunça hökmany resminamalara gol çekendiklerini habar berdi. , VK üýtgedip gurmak wagtynda «O2O Holding» -i birleşdirýär.

«Geleşik ýapylandan soň, VK Zen we Habar hyzmatlarynyň tehnologiýalaryna we söwda belliklerine hukuk alar. Zen we Habar hyzmatlary, beýleki hyzmatlar we amallar ýapylansoň, dzen.ru portalynda elýeterli bolar. gözleg setiri hem ýerleşdiriler «Yandex. Zen awtorlar üçin bar bolan mazmuny monetizasiýa gurallaryny saklar we platforma ulanyjylary mazmuny okamak we tomaşa etmek üçin has amatly ýerini saýlap bilerler: dzen.ru portalyndan metbugat gullugynyň wekilleri iş stolunyň wersiýasy ýa-da Zen ykjam programmasynda.

WK (Russiýa) baş müdiri Wladimir Kiriýenko, ulanyjylara amatly mazmun hyzmatlaryny döretmek we ösdürmek VK-nyň esasy strategiki wezipesidigini aýtdy. Onuň pikiriçe, Zen millionlarça adamyň arasynda özboluşly we meşhur platforma, ägirt uly ösüş potensialyna eýe bolan bazar liderlerinden biridir. «VK bilen integrasiýa netijesinde Zen awtorlary özlerini täze formatlarda tanamaga we täze tomaşaçylara girmäge mümkinçilik alarlar. Ulanyjylar has ýokary hilli güýmenje we bilim mazmunyny alarlar.Zena toparynyň gazanan netijelerine ýokary baha berýäris we topara özbaşdak ösmäge mümkinçilik bermegi dogry hasaplaýarys. Bu, täze mazmun önümlerini bazara has çalt we has netijeli getirmäge we bar bolanlary gowulandyrmaga, tomaşaçylary köpeltmäge mümkinçilik berer «-diýdi Wladimir Kiriýenko.

«Yandex» -iň metbugat gullugy kompaniýanyň taryhynda ilkinji gezek esasy sahypany üýtgetjekdigini habar berdi. Olaryň pikiriçe, täze jaý ya.ru-da ýaşar we gözleg onuň esasyna öwrüler. «Ulanyjylar ähliumumy gözleglere — islendik zady we islendik ýerde gözlemek, dik dik gözlemek — mysal üçin suratlary ýa-da önümleri tapmak we» Alisa «çalt jogap almak üçin elýeterli bolarlar. Täze esasy giriş nokady bolar. «Yandex» hyzmatlaryna, mysal üçin «Poçta». Bu ýerden «Yandex ID» -niň şahsy hasabyna girmek mümkin «-» Yandex «-iň wekilleri. Olaryň pikiriçe, geljekde yandex.ru açylar, ulanyjylar «Yandex» -iň baş sahypasyna girip bilmezler, ýöne dzen.ru portalyna girip bilerler. Esasy sahypasy ya.ru sahypasynda bolar.»IOS programmasynda hemme zat öňküsi ýaly bolar, diňe Zen we News bolmasa. Android programmasy adyny» Yandex Start «diýip üýtgeder we sazlamalarda başlangyç sahypany saýlamak mümkinçiligi bilen brauzer hökmünde işlär. Soňrak «Android» programmasy üçin başga biri çykarylar. «Alice bilen Yandex» diýlip atlandyrylar. Bu barada biraz soňrak aýdarys «-diýdi metbugat gullugynyň wekilleri.

“Yandex” -iň “Delivery Club” brendini saklajakdygyny, ulanyjylaryň henizem saýtda we programmalarda iýmit sargyt edip biljekdigini aýtdylar. «Şol bir wagtyň özünde, hyzmat» Yandex Food «bilen ýeke-täk tehnologiki platforma geçer. Şol sebäpli sargytlaryň dykyzlygy, ýagny her inedördül kilometre olaryň sany has ýokary bolar. Kurýerler içerde has köp eltip bilerler. Ulanyjylar hem öz gezeginde sargytlary has çalt alarlar we restoranlary saýlamak has giňelder «-diýdi. Olaryň pikiriçe, üýtgeşmeler diňe kompaniýalar şertnamany baglaşandan soň bolup başlar. Bu azyndan bir aý dowam eder.

Sber metbugat gullugy, bankyň O2O Holding-de haýsy emläkleri saklaýandygy we olara näme boljakdygy baradaky soraga jogap berip: «Biz hökmany resminamalara gol çekilendigini tassyklaýarys. Sber we VK bilelikdäki taslamalary mundan beýläk-de ösdürmek üçin dürli wariantlary göz öňünde tutýarlar» -diýdi.

Çeşme: comnews.ru

“Yandex” web brauzeriniň ady Ya.ru-a üýtgär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Gyzykly, Tehnologiýa, Ya.ru, Yandex, Yandex Habarlar, Yandex Zen 

Читать далее
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.