tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe
Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi
Habarlar

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi

Metanyň 2022-nji ýylyň üçünji çärýegindäki hasabatynda Instagram üçin işjeň ulanyjylaryň sany yglan edildi. Dört ýyldan soň platforma iki esse azaldy!

Meta, şu hepde beren beýany bilen sosial media ägirdi Instagram üçin işjeň ulanyjylaryň sanyny yglan etdi. Platforma, esasanam soňky döwürde eden üýtgeşmeleri bilen täze hasaplary özüne çekýän bolsa-da, ulanyjylaryna has gowy tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu täzelikler yglan edilen ulanyjylaryň sanyna oňyn täsir eder öýdülýär. Geliň, täzelikleriň jikme-jikliklerine bilelikde göz aýlalyň.

“Instagram” işjeň ulanyjylaryň sanynyň 2 milliarda ýetendigini habar berdi!

Meta, Instagram-da aýlyk işjeň ulanyjylaryň sanynyň dünýäde 2 milliarda ýetendigini habar berdi. Kompaniýa üçünji çärýekdäki hasabatyna işjeň ulanyjylaryň sanyny goşdy. Instagram ulanyjylarynyň sany 2018-nji ýylyň iýun aýynda 1 milliard diýlip yglan edildi. Şeýlelik bilen, sosial media ägirdi dört ýyldan soň ulanyjylaryň sanyny iki esse artdyrdy.

Mundan başga-da, kompaniýa “Instagram” -yň ulanyjylaryň sany boýunça ilkinji gezek “Facebook” -y tutandygyny mälim etdi. Sosial media platformasy täze nesiller tarapyndan ileri tutulmasa-da, 2,96 milliard ulanyjy bar. Şeýle hem, Meta iň köp ulanylýan “WhatsApp” programmasynyň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi. Derrew aragatnaşyk programmasy her gün iki milliarddan gowrak adam tarapyndan ulanylýar. Aýlyk işjeň ulanyjylaryň sany dünýäde 3,71 milliard.

https://gorogly.com/tehnologiya/petal-search-name-huawei-gozleg-motorynyn-jikme-jiklikleri/

Meta, ulanyjylaryň sanyna garamazdan hasabatyň fakt sahypasyny halamady. Firma 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde 27,71 milliard dollar girdeji gazanandygyny mälim etdi. Kompaniýa girdejileriň azalmagynyň sebäbini dünýädäki ykdysady meseleler we inflýasiýa diýip hasaplaýar.

Şeýle hem, “Apple 14” -iň iOS 14 täzelenmesi bilen yglan eden “Programma yzarlaýyş aç-açanlygy” programmasy sebäpli bu kompaniýa uly gan ýitirdi. Programma gözegçiliginiň aç-açanlygy sosial media kompaniýalaryna mahabat we yzarlamak üçin wagt we pul sarp etdi. Mark Zukerberg 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde hödürlenen hasabata laýyklykda kompaniýany has netijeli etmek üçin möhüm üýtgeşmeler girizmegi wada berdi.

Meta, Instagram-yň işjeň ulanyjylarynyň sanyny yglan etdi makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, İnstagram, Meta 

Читать далее
Türkmeniň Ahal Teke aty
Habarlar

Türkmeniň Ahal Teke aty

Türkmeniň Ahal Teke aty

Türkmeniň Ahal Teke aty

Ahal Teke Aty — Münülýän haýwanlaryň içinde hiç birisi at bilen deňeşdireňde gödek ýük daşaýjylykdan başga häsiýete eýe däldir. Atdan başga, pilden eşege çenli ähli haýwanlaryň her tüýüne dürden ýasalan hünji düzseňem at bil dnewslenirseň öli garantga ýalydyr. Ýagny, biz ýerden aýagymyzy üzüp, ata atlananymyzdan soň onuň müň dürli ýöreýşi, ýol alyşy, sanjylyp durşy, çarpaýa galyp oýun edişi — ruhumyzyň ähli künjeklerine täsir edişi bilen ol hamala biziň ýarpy göwrämize öwrülen ýalydyr. Misli ol adam bilen bütewileşene meňzär. Galam ýaly inçe aýaklaryň üstünde dünýäde iň sazlaşykly göwre, kybapdaş boýun, buýsançly baş… Soňra bu täsinlikleri örten hamala beýik soltan lybasy geýdirilen ýaly çar ýana öwüşgin atýan mele, dor, al, gara, gyr… reňkli ýukajyk derisi… Şalara mynasyp, sürmeli, elde çekilen ýaly owadan hem jümmüşinde agy-hasrat görünýän gözler… Ýeňiş baýdagynyň tugrasyny ýatladýan ýallary, gujurlylygyň nyşany guýruk…

Bu aklyňy haýran ediji beden gurluşy bilen at ynsan oglunyň işçisinden begine çenli, sportsmeninden hökümdaryna çenli berlen we olara işleriň iň gödeginden iň inçesine çenli maddy we manewi goldaw bermek wezipesini ýerine ýetirýän ylahy sowgatdyr.

Türkmenistanyň taryhy ýadygärliklerinde arheologiki gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde dürli döwürlerde tapylan köp sanly gymmatlyklar ýokarda aýdylanlara aýdyň şaýatlyk edýär. Amyderýanyň ýakasyndan tapylan köp sanly gadymy mirasyň hazynalarynda atyň keşbi şekillendirilen gurallar has agdyklyk edýär. Şeýle-de bolsa belli alym, professor B.I.Sarianidiniň ýolbaşçylygynda gadymy Marguş ýurdunyň paýtagty Göňurdaky şa aramgählerinde, Murgabyň gadymy akymynyň boýunda tapylan bürünç enjamly araba galyndylary, eýerli atyň daş heýkeljikleri, çapyksuwarlary hatara duruzmak üçin ullanylýan tüýdükler we esasy bolsa Merkezi Azýada şeýle hem Ýakyn Gündogarda iň gadymy dessur bolan gurban edilen taýçanagyň jaýlanan mazary taryh üçin örän täsirli täzelik hasaplandy. Gadymy Marguş ýurdunyň ilatynyň durmuş gatnaşyklarynda eýýäm biziň eýýamymyzdan ozalky III asyryň we II asyryň başlarynda atlaryň eldekileşdirilendigi barada maglumatlar bar. Gadymy çeşmelerde atlandyrylyşy ýaly, «behişdi», «asman», «asylly», «adaty bolmadyk» diýlip atlandyrylan türkmen bedewleriniň şöhraty biziň eýýamymyzdan ozalky birinji müňýyllykdan gözbaş alyp gaýdýar. Isgender Zülkarnaýn we ýörite harby ekspedisiýalary ýollan hytaý imperatorlary hem türkmen bedewlerini ele salmaga synanyşypdyrlar. Antik döwrüniň awtorlary hem türkmen bedewlerine biparh garap bilmändirler. Olar ahalteke atlaryny «Nusaý atlary» diýip atlandyrypdyrlar. Bu at şol döwürde örän kuwwatly bolan Parfiýa döwletiniň patyşa kabulhanasynyň ýerleşen ýeri bolan Nusaý şäheriniň ady bilen baglanyşdyrylypdyr.

Ahalteke atynyň aýratynlyklary:

Ahalteke özboluşly görnüşe eýe. Onuň häsiýetlendiriji tapawutlandyryş aýratynlyklary başga at tohumlarynda görünmeýär. Kellesi uzyn we maňlaýy giň. Düşünjeli, dar we dik gulaklary we uzyn we beýik boýly uly badam gözleri bar. Bedeni uzyn we egri. Dar döşi we uzyn we güýçli aýaklary bar. Muskulyň gurluşy ajaýyp. Doňdurylan Ahalteke dürli-dürli. Adaty aýazlar ýagyşly we göni. Iň tapawutly aýratynlygy, ýagtylykda şöhle saçýan we üýtgeýän metal altyn reňkdir.

Üç sany görnüşi bar:

1. Işlenip düzülen, Peren we Kaplan atlary ýokarda agzalan aýratynlyklara doly laýyk gelýän tohumlardyr.

2. Garlawaç we El asly atlar has kiçi tohum, ýöne has çalt ylgaýarlar.

3. Arap we Dorbaýram atlary has güýçli bedene eýe. Olara gaty atlar diýilýär.

Häzirki wagtda bu tohumyň 17 dürli gelip çykyşy bar. Olardan 12-si Boinow atly bedewde ýerleşýär. Bu türkmen atlarynyň neslini emele getirýän “Türkmen atlary” kitabynda hasaba alnan atlar aşakdakylar: Aksakal, Skak, Eyeberdi, Teleke, Gyrsakar, Dorbaýram, Posman, Sere, Peren, Göl, Gaplan, Pakirpelwan, Sluçaý, Garlawaç, Arap, Saparhan, Melegus, Gelsikli, Gammar, Polatli we Garader.

Bu aýlawlaryň dowam etmegini üpjün edýän we soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Saparmurat Türkmenbaşynyň tagallasy bilen işlenip düzülen türkmen Ahalteke atlarynyň iň möhüm aýlawlary aşakdakylardyr: ardanardağ, Bitaraplyk, Tebigat, Erekdağ, Piýada, Kerwanbaşy. Bu atlaryň biri ardanardag, Turmenistanyň döwlet gerbiniň ortasyna ýerleşdirilip ölmez-ýitmez boldy.

Ahalteke aýlawynyň ortaça guramagy 157,6 sm. 1993-nji ýylda dürli ýurtlardaky Akhalteke atlary barada gözleg geçirildi. Olaryň 38-si Türkmenistanda, 51-si Russiýada we 21-si Gazagystanda. Şoňa görä, guradyjylaryň beýikliginiň 159,2 santimetre çenli ýokarlanandygy kesgitlenildi.

 

Ahal Teke bedewiniň taryhy

Biziň eýýamymyzdan ozalky V asyrda ýaşap geçen gadymy grek taryhçysy Gerodot şeýle ýazypdyr: «Gündogarda ajaýyp atlar gezýän Nusaý atly ägirt uly giňişlik bar».«Nusaý atlary öz gözelligi bilen tapawutlanýar. Bu bedewler kuwwatly şalara mynasyp. Olar tüňburun buýsançly başlaryny belent tutýar we olaryň ýallary howada owsun atýar». Biziň eýýamymyzdan ozalky II asyrda ýazylan bu ruhlandyryjy setirler bolsa, gadymy rim taryhçysy Appiana degişlidir. Täze eýýamyň başynda gadymy meşhur grek geografy we taryhçysy Strabon: «Nusaý bedewleri iň iri we owadan atlardyr, olary pars şalary münýärler» diýip tassyklaýar. Parfiýalylaryň gelmegi bilen ajaýyp bedew Mesopotamiýadan Hindistana çenli ägirt uly giňişligi özüne tabyn eden kuwwatly döwletiň mertlik nyşanyna öwrülýär. Parfiýa patyşalarynyň mesgen tutan ýeri bolan Täze Nusaýda gazuw-agtaryş işleri geçirilen mahaly tapylan at şekiljikleriniň arasynda sowut bilen üsti bürelen, söweş tuwulgasy geýdirilen söweşijiniň atynyň şekili tapyldy. Dünýäde ilkinji söweşjeň esgerler hem şu jelegaýda — Parfiýada döräpdir. Soňra bolsa atlary demir sowut bilen örtmek usuly gaýduwsyzlygyň we asyllylygyň nyşany hökmünde bütin dünýä ýaýrapdyr. Ilkinji asylly söweşiji bolsa Parfiýa patyşalygyny esaslandyryjy Ärsak I bolupdyr. Gelip çykyşy boýunça türkmen bolan Ärsak I ýerli taýpalaryň grek — makedon basybalyjylaryna garşy gozgalaňyna baştutanlyk edýär we Parfiýan welaýaty diýlip atlandyrylan Köpetdagyň eteklerindäki sebitleri grek hökümdarlaryndan halas edýär. Şeýdip, ol geljekki kuwwatly döwletiň düýbüni tutýar. Gadymy awtorlaryň biri şeýle ýazýar: «Parfiýalylar onuň hatyrasyny şeýle bir belent tutýarlar we henize — bu güne çenli hem ähli parfiýa patyşalary Ärsagyň ady bilen atlandyrylýar». Ärsak at bolman, eýsem lakam bolan bolsa gerek. Ol lakam öz köküni «ar», «är» diýen gadymy türkmen sözlerinden alyp, «erkek adam», «gaýduwsyz adam» diýen manyny berýär. Plutarh parfiýalylar hakynda şeýle ýazýar: «Birmeňzeş ýeňillik bilen towsup münmäge we zerurlyk ýüze çykanda göze ilmez çaltlyk bilen çar ýana pytrap gitmäge ezber parfiýalylar duşmany peýkam bilen päsgelçiliksiz gyrgyna salmak üçin atly goşunlaryny bölek-bölek ýerleşdirýärler». «Ganatly bedew», «behişdi bedew», «daglaryň gerşinde ýaşaýan bedew» — bular Hytaýyň we Hindistanyň, Müsüriň hem-de Wawilonyň, Gresiýanyň we Rimiň gadymy rowaýatlarynda hem-de ertekilerinde gudratly bedew hakdaky meňzetmeleriň hemmesi däldir. Bu halklaryň köpüsi üçin atlar arzyly olja we gymmatbaha sowgat bolupdyr. Olar barada hytaý imperatorlary we rus patyşalary arzuw edipdir. Hytaý olary «gan syçradýan bedew» diýip atlandyrýar we biziň eýýamymyzdan ozalky II asyrda behişdi bedewlerini ele salmak üçin Orta Aziýanyň üstüne iki gezek çozýar. Atyň watanyny kesgitlemekde alymlary näme howsala saldyka? Megerem, olary atlaryň bu görnüşiniň dürli asyrlara we müňýyllyklara degişlidigine hem-de biri-birinden juda alyslarda ýaşandygyna seretmezden, ählisiniň meňzeş beden gurluşlary haýran galdyrandyr. Goý, ol Altaý depeleriniň müdimi doňaklyklarynda gowy saklanan, ähli şaý — esbaplary bolan söweşjeň atyň galyndysy, ýa bolmasa müsür şalarynyň araba goşulan atlarynyň şekilleri bolsun, tapawudy ýok, olaryň ählisiniň ahalteke bedewlerine mahsus gurluşy, ýagny guraksy sazlaşykly beden gurluşy, belent gerşi, inçe aýaklary, gyzgyn hyjuwy, gowy gyrkylan ýallary bar. Biziň eýýamymyzdan ozalky XIV asyrda Hett şalygynda atlary seýislemek hakyndaky meşhur traktat peýda bolýar, onuň manysy diňe XX asyryň başynda aýdyňlaşdyrylýar.

Atşynaslaryň ykrar etmegine görä, ol ahalteke bedewlerini seýislemekde türkmenleriň giňden ulanan tärlerini jikme-jik gaýtalaýar[1]. Ýeri gelende aýtsak, ençeme alymlar bedew atlary seýislemegiň hettlerde we has soňra ýaşap geçen türkmenlerde doly derejede birmeňzeşdigine ünsi çekýärler. Olar gadymy şekillerde suratlandyrylan patyşa maşgalalaryna degişli hett zenanlarynyň egin-eşikleriniň türkmen zenanlarynyň häzire çenli saklanyp galan baýramçylyk lybaslary bilen haýran galaýmaly derejede meňzeşdigini belläp geçýärler. Şeýle meňzeşlikleriň ençemesi mälimdir. Şolaryň arasynda, megerem, iň bir häsiýetli meňzeşlik zenan lybaslaryny bezeýän gabaraly kümüş şaý-sepleriň çylşyrymly toplumydyr. Türkmen zenanlarynyň başa geýilýän, egne dakylýan, döşe dakylýan, goşara geýdirilýän parçalary at münüp döwüş etmegi, gaçyp barýarka ýaýdan peýkamy ezberlik bilen goýberip, duşmany haýykdyrmagy başaran gadymy döwürlerdäki meşhur amazonkalaryň lybaslaryndaky şaý-seplere juda meňzeşdir. Alymlar henize — bu güne çenli yssydan goranmak üçin çopanlaryň geýýän bagana telpeginiň meşhur Orhan — Ýeniseý daş ýazgylarynda şekllendirilen çapyksuwarlaryň başlarynda hem bardygyny ýüze çykardylar. Şol çapyksuwarlaryň çapyp barýan atlarynyň keşbi hem ahalteke bedewleriniň keşbi bilen bir almany ikä bölen ýaly meňzeş: şolaryň hem guwuňky ýaly uzyn boýunlary, gelşikli kelleleri, syrdam aýaklary bar. Alymlaryň pikirine görä, biziň eýýamymyzdan ozalky 500-nji ýyllarda şol jelagaýlara — Ýeniseýiň kenarlaryna Dariniň çozuşlaryndan halas bolmak üçin sak taýpalary göçüp barypdyrlar. Iki müň ýyl geçenden soň Altaýyň depeleriniň birinden tapylan, biziň eýýamymyzyň başynda Altaýa çenli «çapyp baran» meşhur ahalteke bedewi şeýle suratlandyrylýar: «Gelşikli kellesi, owadan boýny bolan, syratly, çapylyp göwnejaý münüş edilen uly göwreli altynsow -sary reňkdäki bedew atyň mumyýasy baky doňaklyk netijesinde häzirki döwrüň barlagçylarynyň eline düşdi, onuň ýekeje sypjyrylan ýeri-de, bir gamçy yzy-da ýok». Ajaýyp arheolog Wiktor Iwanowiç Sarianidiniň açyşlaryna salgylanmasak, taryha syýahatymyz doly bolmazdy. Ol Garagumda, häzirki zaman ylmynyň ykrar edişi ýaly, Hytaýyň, Hindistanyň, Mesopotamiýanyň we Müsüriň gadymy medeniýetleri bilen bir hatara çykan dünýäniň iň gadymy siwilizasiýasynyň birini — Marguş ýurduny açdy. Ürgün çägelikde gadymy patyşalygyň harabalyklarynyň üstüni açmak, şol ýerde dünýädäki ilkinji din bolan zoroastrizmiň dörändigi baradaky aýdyň subutnamalary ylym dünýäsine görkezmek üçin gaýduwsyz alyma gazuw-agtaryş möwsümleriniň otuzysy, ýagny otuz ýyl gerek boldy. Bir mahallar gülläp ösen Marguşdan biziň günlerimize paýtagt şäher bolan Goňurdepäniň giň meýdanyny tutup ýatan gabaraly harabalyklar gelip ýetipdir. Onuň sünnälenip haşamlanan ajaýyp ymaratlary gurmagyň binagärlik sungaty we adamlaryň oýlanyşykly ýaşaýyş durmuşy bolsa arheologlary henize — bu güne çenli haýran galdyryp geldi. Türkmenleriň ata-babalary — baryp biziň eýýamymyzdan ozalky üjünji müňýyllykda Murbagyň köne hanasyndaky mes toprakly ýerleri özleşdirip başlan adamlar ussat binagärler, gurluşykçylar, demir ussalary, küýzegärler we zergärler bolupdyr. Olar metaly we bürünji eretmegiň, altyny we kümüşi bejermegiň syrlaryny bilipdir. Bürünç eýýamynda şol ýerde, sahawatly ülkede eýýäm tohum atlaryň ýetişdirilendigi tötänden däldir. Olar seýislenipdir, aýratyn halatlarda bolsa hudaýlara gurban berlipdir. Aýratyn hormat bilen jaýlanan taýçanak, ençeme bürünç şahjagazlar — bedewleri seýislemek üçin niýetlenen ýörite saz gurallary, ahalteke bedewiniňki ýaly boýny uzyn, gözleri uly atyň kellesi görnüşdäki kinniwanja heýkeljik — bu tapyndylaryň ählisi, W.I.Sarianidiniň tassyklaýşy ýaly, biziň eýýamymyzdan ozalky III — II müňýyllyklaryň sepgidinde gadymy türkmen taýpalarynyň atlaryň naýbaşy tohumlarynyň seleksiýasynyň başyny başlandygyna şaýatlyk edýär. Ahyrky netijede munuň özi ahalteke tohumynyň döremegine getirdi. Ýokarda aýdylan zatlaryň ählisi hudożnikleriň, taryhçylaryň we arheologlaryň zähmeti bilen döredilen uly kartinanyň bir bölegidir. Tohum atyň diwarlaryň ýüzündäki şekilleri, heýkelleri, freskalary we barelýefleri, ostiologik kolleksiýalaryň nusgalary gadymy atyň häzirki zaman ahalteke bedewine meňzeş umumy keşbini janlandyrýar. Şunuň bilen birlikde bu arabaglanyşygyň subutnamalarynyň arasynda DNK usuly bilen barlamak subutnamasy ýok diýlip hasaplanylýar. Şeýle usuly barlap görmek üçin gadymy atyň müdimi doňaklyklarda bütinleý saklanyp galan galyndysyny tapmak gerek.

Türkmenistanda bedew baýramy

Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde gözellikde hem-de ýyndamlykda deňi-taýy bolmadyk ahalteke bedewlerimiziň şanyna Türkmen bedewiniň baýramy tutulýar. Dünýäde iň ýyndam we gözel atlar hökmünde uly şan-şöhrata eýe bolan türkmen bedewleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli toý-baýramlarymyzyň bezegine öwrüldi. Ýurdumyzda giňden toýlanýan Türkmen bedewiniň baýramçylyk çäreleriniň maksatnamasynyň hatarynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisiniň, ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň, “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly halkara ylmy maslahatynyň, uzak aralyga atly–marafon we beýleki atçylyk sportuna degişli ýaryşlaryň geçirilmegi dabaralaryň ähmiýetini has-da artdyrdy. Bu baýramçylyk çärelerine dünýäniň köp sanly ýurdundan myhmanlaryň gatnaşmagy örän guwandyryjy, buýsandyryjy hadysadyr. Häzirki döwürde öz gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan arassa tohumly ahalteke bedewleri bilen baglanyşykly atçylyk sungatynyň milli ýörelgelerini we däp-dessurlaryny gaýtadan dikeltmek, täze manymazmun bilen baýlaşdyrmak we ösdürmek, ýaşlary atçylyk sporty bilen meşgullanmaga işjeň çekmek, şeýle hem bedewlerimizi bütin dünýäde wagyz etmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bu işleriň sakasynda hormatly Prezidentimiziň çäksiz tagallalary ýatyr.

Ahal Teke aty dünýä rekordy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralliniň 15-nji sentýabrda tamamlanmagy mynasybetli Hazar deňziniň kenarynda geçen owadan dabaralaryň barşynda awtomobil ýaryşynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasyndan başga-da, taryha girjek ýene-de bir ajaýyp waka boldy.

https://gorogly.com/turkmenistan/dolandyrys-gurlusyna-girizilen-uytgesmelere-syn/

Milli Liderimize hem-de dabara gatnaşyjylaryň ählisine Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň Akhan diýen bedewiniň Ginnesiň rekordlar Kitabyna girizilendigi hakyndaky şahadatnama görkezildi. Şeýdip, atyň üýtgeşik ukyby resmi taýdan bellige alyndy — oňa iki aýagynyň üstünde çarpaýa galyp, 10 metri bary-ýogy 4,19 sekuntda geçmek başartdy. Ol şondan ozalky iň oňat netijäni gowulandyryp, bu täsin görnüşde täze rekord goýdy.

Bu rekordyň doly kanunalaýyklygyna eminlerden, ýagny öz döwründe ozalky gazanylan üstünligi bellige alan bütin dünýä meşhur neşiriň wekillerinden başga-da, Awazadaky baýramçylyga gatnaşan köp sanly tomaşaçylar hem göz ýetirip bildiler. Akhan duýgurlyk bilen hem-de mynasyp derejede tomaşaçylara baş egip, ýeňillik bilen yzky iki aýagynyň üstüne galdy hem-de şonuň ýaly dik ýagdaýynda belli bir aralygy ajaýyp ýöräp geçdi.

Haýran galan daşary ýurtly myhmanlar gören bu täsinligini dessine öz el telefonlaryna geçirmäge howlugyp, oturan ýerlerinden böküp galdylar. Dünýäniň dürli dillerinde hemme ýerden “Berekella!” diýen sesler eşidilip, haýran galmak duýgulary aýdyň ýüze çykdy. Ýöne, Akhanyň şeýle täsir galdyrýan ukyplary türkmenistanlylar üçin nähilidir bir geň-taňlyk bolup durmaýar, olar eger-de, bedewleri zehinli seýis terbiýelese, onda bu “ganatly” bedewleriň neneňsi deňsiz-taýsyz belentliklere göterilip biljekdiklerini örän oňat bilýärler. Akhanyň howandary bolsa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüdir. Hormatly Prezidentimiz başarjaň we tejribeli çapyksuwardyr, bu ugurda halypadyr, atçylyk sungatynyň janköýeri we oňa uly sarpa goýujydyr.

 

 

Türkmeniň Ahal Teke aty makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Türkmenistan, Ahal Teke, Ahal Teke aty, Ahal Teke Bedewleri, Akhan, Atçylyk, Türkmenistanda Bedew Bayramy 

Читать далее
Messi, PUBG Mobile-a gelýär
Habarlar

Messi, PUBG Mobile-a gelýär

Messi, PUBG Mobile-a gelýär

Messi, PUBG Mobile-a gelýär

Dünýäniň iň gowy futbolçylaryndan Lionel Messi ýörite hyzmatdaşlyk bilen PUBG Mobile-a gelýär.

Dünýäde iň meşhur oýunlaryň biri bolan “PUBG Mobile” futbol dünýäsiniň meşhur ady Lionel Messi bilen täze hyzmatdaşlyga gidendiklerini habar berdi. Köpler tarapyndan dünýäde iň gowulary hasaplanýan futbolçy, noýabr aýynda çykjak 2.3 täzelenmesinden soň dünýäniň oýunçylarynyň telefonlarynda özüni tapar!

Lionel Messi şemaly PUBG Mobile-da öwüsýär

Messi futbolyň iň uly atlaryndan biri we dünýäniň iň gowy oýunçysy hasaplanýar. Dünýäniň käbir klublarynda oýnaýan, Argentinanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk eden we ýedi gezek “Ballon d’Or” we alty gezek Europeanewropanyň “Altyn aýakgap” baýragyny gazanan köp baýrakly futbolçy.

Messi, dünýädäki çagalar üçin ICEUNISEF ýaly haýyr-sahawat guramalaryny goldaýandygy bilen tanalýar. PUBG bilen futbolçynyň arasyndaky bu hyzmatdaşlygyň, oýnuň meşhurlygynyň çynlakaý ýokarlanmagyna sebäp bolmagyna garaşylýar. Esasanam 35 ýaşly ýyldyz oýunçynyň möwsüminiň gowy bolandygyny we dünýä çempionatyna sanlyja gün galandygyny göz öňünde tutsak.

Wideo oýunlary hemişe durmuşymyň möhüm bölegi boldy. ” — diýip, Messi sözlerini şeýle dowam etdirdi; “Türgenleşmedik wagtym, oýun dynç almak, güýmenmek we ýoldaşlarym we maşgalam bilen aragatnaşyk gurmak üçin ajaýyp peýdaly hasaplaýaryn.

PUBG Mobile gaty gyzykly we men özümiň tutuş dünýädäki millionlarça janköýerleriň biri. Işleýän işlerimize buýsanýaryn we ähli oýunçylary PUBG MOBILE-de maňa goşulmaga çagyrmak isleýärin. «

“PUBG MOBILE”, Tencent oýunlarynyň neşirýat bölüminiň başlygy Winsent Wang: “Şeýle dünýä sport super ýyldyzynyň PUBG MOBILE goşulmagyna örän bagtly! «PUBG MOBILE» oýunçylarynyň köpüsiniň eýýäm uly futbol janköýerleridigini bilşimiz ýaly, bu sport oýnuna goldaw bermäge we täze janköýerleri tolgundyrmaga garaşyp bilmeris. «

Çeşme: Shiftdelete.net

 

Messi, PUBG Mobile-a gelýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Güýmenje, Lionel Messi, Messi, Messi Pubg Mobile, Pubg Mobile 

Читать далее
Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady
Habarlar

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady

Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasynyň Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça adaty gatnawlarynyň biletleri satylyp başlandy. Mälim bolşy ýaly, THY 2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan başlap Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça adaty gatnawlaryna başlaýar.

Uçar gatnawlary häzirlikçe hepde-de 2 gezek, hepdäniň çarşenbe we perşenbe günlerinde amala aşyrylar. Uçar gatnawlarynyň sanynyň artmagyna garaşylýar we bu barada Size goşmaça habar bereris.

Biletleri Türkiýeden we Türkmenistandan alyp bolar. Biletiň bahasy Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça 397 ABŞ dollaryndan başlaýar. Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça gatnawyň biletiniň bahasy 497 ABŞ dollaryndan başlaýar.

Häzirki  döwürde “Türkmenistan” awiakompaniýasy, Dubaý, Kazan, Moskwa, Frankfurt,  Stambul we Minsk ugryna adaty uçar gatnawlaryna dowam edýär.  Şu ýylyň 17-nji oktýabryndan “S7” awiakompaniýasy  Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça adaty tertipde gatnawlary amala aşyryp başlady. Belarus Respublikasynyň “Belawia” awiakompaniýasy hem Oktýabr aýynyň 25-ne ilkinji adaty uçar gatnawyny amala aşyrar.

Türkiýe gitmek üçin wiza ýagdaýy

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda Türkiýe gitmek üçin Türkmenistan raýatlary üçin wiza almak hökmanydyr.  Şonda öň hem bar berişimiz ýaly, Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da zähmet çekmek üçin hereket ediş möhleti dowam edýän rugsatnamasy bar bolsa, onda Türkmenistana gelip gidýän raýatlarymyz üçin wiza almak zerur däl.

Ýokaryda agzalan ýagdaýlardan başga Türkiýe gitmek üçin wiza almak zerurdyr. Türki wiza merkeziniň wizalaryň görnüşlerine görä, zerur resminamalaryň sanawyny saýtymyza öň ýerleşdiripdik.

https://gorogly.com/syyahat/turkiya-gitmegine-uzak-wagtlayyn-wizany-resmilesdirmek-ucin-gerekli-resminamalaryn-sanawy/

Çeşme: Atavatan-turkmenistan.com

 

Stambul-Türkmenbaşy-Stambul adaty gatnawlaryň biletleri satylyp başlady makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, STAMBUL-TÜRKMENBAŞY, THY, Türk howa ýollary, Türkmenistan 

Читать далее
Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri
Habarlar

Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri

Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri

Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri

ABŞ-daky mesele boýunça Huawei tarapyndan işlenip düzülen “Petal Search” gözleg motory, ulanyjylar üçin köp amatlyklary hödürleýär.

ABŞ bilen ýüze çykan kynçylyklardan soň Huawei köp çäklendirmelere sezewar boldy. Google Play hyzmatlaryny ulanyp bilmeýän meşhur telefon öndürijisi, munuň öňüni almak üçin 2020-nji ýylda Petal Search motoryny işe girizdi. Şeýlelikde, Huawei-iň gözleg motory nämäni öz içine alýar? Olaryň hemmesini täzeliklerimizde jemledik.

Petal gözleg bilen näme edip bolar?

Petal gözleg gözleg motory bolup, çäklendirmeler sebäpli käbir programmalary göçürip alyp bilmeýän ulanyjylar üçin AppGallery we beýleki üçünji tarap çeşmeleriniň netijelerini jemleýär. Programma gözlenende, Petal Gözleg «ygtybarly» programma dükanlarynyň netijelerini hem öz içine alýar.

“AppGallery” bilen integrasiýa arkaly işleýän “Petal Search” ulanyjylara “Aptoide”, “APKMirror”, “APKMonk”, “APKPure”, “APKCenter” we “Uptodown” ýaly üçünji tarap programma üpjünçiligini hödürleýär. Şeýlelik bilen, Google Play Dükanynda çäklendirmeleri bolan Huawei ulanyjylary bu programmalaryň APK-laryny enjamlaryna göçürip alyp bilerler.

Huawei, bu gözleg netijelerinden çykýan APK-lary öz howpsuzlyk barlaglary arkaly geçirýändigini aýdýar. Şeýlelikde, ulanyjylar isleýän programmalaryny arkaýyn göçürip alyp bilerler. Şeýle-de bolsa, bu programmalaryň asyl däldigini ýatdan çykarmaly däldiris.

Programmalaryň hemmesinde diýen ýaly APK-lary bar bolsa-da, käbir programmalar Google Play hyzmatynyň kadaly işlemegini talap edip biler. Mysal üçin, Google Kartalar programmasyny göçürip alyp bolýan hem bolsa, gynansak-da programmada haýsydyr bir maglumatlary saklamaga rugsat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde, köp bank arzalarynyň netijeli işlemeýändigini aýdalyň.

https://gorogly.com/tehnologiya/interpol-metaverse-de-ofis-acyar/

Programmalary tapmak üçin ýöriteleşdirilen gözleg motory hökmünde tapawutlanýan “Petal Search” habarlar, suratlar, aýdym-saz, sport wakalary, uçuş biletleri we myhmanhanalarda bron etmek ýaly gözlegleri hem ýerine ýetirip biler. Ters şekil gözlegleri Petal Searh arkaly hem amala aşyrylyp bilner. Ulanyjylar galereýasyndaky suratlary gözläp ýa-da şol pursatda alan gözleg motorlaryndan şuňa meňzeş netijeleri tapyp bilerler.

“Huawei” programma galereýasyndan “Petal Searh” -y göçürip alyp bilersiňiz. “Huawei” -iň çäklendirmelere beren jogaby bolan petal gözlegi, ulanyjylara köp babatda amatlylyk döredip biler we käbir ýerlerde ýitirim bolup biler.

Çeşme: Shiftdelete.net

Petal Search näme? Huawei gözleg motorynyň jikme-jiklikleri makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, AppGallery, Google Play, Huawei, Petal Searh 

Читать далее
21-nji oktýabr – Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni
Habarlar

21-nji oktýabr – Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni

21-nji oktýabr – Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni

21-nji oktýabr – Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni

Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni her ýylyň 21-nji oktýabrynda dünýäniň köp ýurtlary
tarapyndan bellenilýär. Bu senäniň döredilmeginiň maksady, ýod ýetmezçiliginiň howplary we onuň
öňüni alyş usullary barada habardarlygy ýokarlandyrmakdyr. Ýod adam saglygy üçin iň möhüm
mikroelementleriň biridir. Ol bedeniň kadaly ösmeginde we madda çalşygynda möhüm orny
eýeleýän galkan şekilli mäziň düzümine girýär. Bedende ýoduň ýetmezçiligi sebäpli dürli galkan
şekilli mäziň keselleri döräp biler we ýoduň ýetmezçiligi ýadawlyga, depressiýa, gaharjaňlyga,
ýatkeşligiň peselmegine we kelle agyrylaryna sebäp bolup biler. Bedeniň gündelik ýod zerurlygyna
onuň ýaşy, bedeniň agramy, saglyk ýagdaýy ýaly faktorlar täsir edip biler. Bütindünýä ýod
ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni bedende ýod ýetmezçiliginiň howplary barada habardarlygy
ýokarlandyrmak we ýod ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin ýod duzuny sarp etmek maksady bilen
döredildi.

Döwlet HALLYÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

https://gorogly.com/makalalar/20-nji-oktyabr-halkara-aspezler-guni/

21-nji oktýabr – Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, 21-nji oktýabr, Bütindünýä ýod ýetmezçiliginiň öňüni alyş güni 

Читать далее
Interpol Metaverse-de ofis açýar
Habarlar

Interpol Metaverse-de ofis açýar

Interpol Metaverse-de ofis açýar

Interpol Metaverse-de ofis açýar

Dünýädäki iň uly polisiýa guramasy bolan Interpol, Singapurda hökümetlere kripto jenaýatlaryna garşy göreşmek üçin ýörite topar döretdi. Şeýle hem, “Interpol” metaversde çykyş etdi.

Häzirki döwürde iň uly meseleleriň biri bolan kiber-zorluk we galplyk halkara polisiýa edaralarynyň hem ünsüni özüne çekdi. Bu gezek Interpol metaverse girdi. Ulanyjylar metaversdäki Interpolyň ştab-kwartirasyna baryp, sanly dünýä baradaky okuwlara gatnaşyp bilerler.

https://gorogly.com/tehnologiya/eminem-we-snoop-dogg-metaversede-konsertini-berer/

Interpol çözgüdi öz metaverse taslamasynda tapdy.

Bildirişde aşakdaky jikme-jiklikler bellendi:

«Metaverse ulanyjylarynyň sany artdygyça, bolup biljek jenaýatlaryň sanawy çagalara garşy jenaýat maglumatlary, maglumatlary ogurlamak, pul ýuwmak, maliýe galplygy, galplyk, girdeji maksatly programma üpjünçiligi, balyk tutmak, jynsy zorluk we azar bermek ýaly giňelip biler.»

Interpol Metaverse dünýädäki ulanyjylara Fransiýanyň Lion şäherindäki Interpol Baş sekretariatynyň baş edarasyna aýlanmaga, awatarlary arkaly beýleki ofiserler bilen aragatnaşyk saklamaga, hatda kazyýet derňewi we beýleki dersler boýunça giňişleýin okuw kurslaryny geçmäge mümkinçilik berýär.

https://www.youtube.com/watch?v=P5AEedw_r8Q

Interpol Metaverse-de ofis açýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Interpol, Metaverse 

Читать далее
20-nji oktýabr – Halkara aşpezler güni
Habarlar

20-nji oktýabr – Halkara aşpezler güni

20-nji oktýabr – Halkara aşpezler güni

20-nji oktýabr – Halkara aşpezler güni

Her ýylyň 20-nji oktýabrynda dünýäniň köp ýurtlary tarapyndan aşpez hünärmenleriniň şanyna Halkara aşpezler güni bellenip geçilýär. Bu sene 8 million aşpez hünärmenleriň wekillerinden ybarat bolan aşpezler jemgyýetiniň başlangyjy bilen 2004-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda 70-den gowrak ýurtda Halkara aşpezler gününi bellemeklik giň gerime eýe boldy. Aşpez hünärmenlerinden başga-da, häkimiýetleriň wekilleri, syýahatçylyk kompaniýalarynyň işgärleri, şeýle-de, meşhur jemgyyýetçilik naharhanalarynyň dolandyryjylary baýramçylyk çärelerini guramaga gatnaşýarlar. Aşpezleriň arasynda ussatlyk ýaryşlaryny gurnaýarlar we özboluşly tagamlary taýýarlamak bilen synag ýaryşlaryny geçirýärler. Çagalaryň we ýaşlaryň gatnaşýan çärelerine uly üns berilýär. Aşpezler çagalaryň bilim edaralaryna baryp, şol ýerde çagalara tagam taýýarlamagy we sagdyn iýmitlenmegiň ähmiýetini düşündirýärler. Şeýlelikde, olar aşpezlik hünäri barada köp zadyy öwrenip, tagam taýýarlamak sungatynda gymmatly sapaklary alyp bilerler.

Aşpez hünäri dünýäde iň talapkär we gadymy hünärleriň biridir. Eýýäm gadymy adamlar aw etmek ýa-da tokaýdaky ösümlikleri ýygnap, otda bişirmek bilen aşpezlige başlangyç beripdirler. Kagyz ýüzüne ýazylan ilkinji taýýarlanyş usullary Wawilonda, Gadymy Müsürde, Gadymy Hytaýda, şeýle-de Arap gündogaryndaky ýurtlarda ýüze çykypdyr.

 

Atanyýaz AGAGELDIÝEW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

https://gorogly.com/makalalar/yadynyzyn-cagi-barmy/

20-nji oktýabr – Halkara aşpezler güni makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Halkara aşpezler güni 

Читать далее
Yadyňyzyň çägi barmy?
Habarlar

Yadyňyzyň çägi barmy?

Yadyňyzyň çägi barmy?

Yadyňyzyň çägi barmy?

Cardat kartasy doldurylanda has köp surat saklap bilmeýän sanly kameralardan tapawutlylykda adamyň beýnisiniň ýazgy ukyby asla peselmeýär. Emma adamyň beýnisiniň çäksiz ýazga almak ukybyna düşünmek kyn.

Newrologlar beýniniň kuwwatyny ölçemäge köpden bäri synanyşýarlar. Memoryöne ýady bilen ajaýyp zatlary ýerine ýetiren adamlaryň aň-düşünje ukyplary geň galdyryjy netijeleri berýär.

Köpümiz hatda telefon belgisini hem ýatda saklamakda kynçylyk çekýäris, diňe müňlerçe sanly belgini ýatda saklamak üçin. Emma Hytaýyň 24 ýaşly talyby Çao Lu 2005-nji ýylda pi belgisiniň 67,980 belgisini ýatda saklamak bilen dünýä rekordyny täzeledi.

Käbir dahyllylar atlardan, senelerden başlap, iň çylşyrymly wizual maglumatlara çenli hemme zady ýatda saklamagy başarýarlar. Seýrek ýagdaýlarda, heläkçilikden soň sagdyn adamlaryň şeýle bolmagy mümkin. 10 ýaşly Orlando Serrell onlarça ýyllyk senäniň beýsbol taýagy bilen kellesiniň çep tarapyna urlandan soň haýsy güne gabat gelýändigini aýdyp, sansyz belgilerini ýatda saklap başlady.

Onda nädip bu adamlar ortaça beýniniň ýat tutumyndan ýokary? Bu maglumatlar adam beýnisiniň hakyky ukyby barada nämäni görkezýär?

Beýnini türgenleşdirmek

Yat ukybymyz beýnimiziň fiziologiki gurluşyna baglydyr. Beýni 100 milliard nerw öýjüklerinden (neýronlardan) durýar. Bulardan diňe bir milliard uzak möhletli ýatda rol oýnaýar; Bulara piramidal öýjükler diýilýär.

Neýronyň ýat birligine gabat gelýändigini çaklasak, beýnimiz doly doldurylmalydyr. Psihologiýa professory Pol Reber ýadyň neýronlaryň sany ýaly köp däldigini we derrew dolduryljakdygyny aýtdy.

Şol sebäpli gözlegçiler ýadyň neýronlaryň arasyndaky baglanyşykda ýüze çykýandygyna ynanýarlar. Her neýrondan tor ýaly baglanyşyklar beýleki müňlerçe nerw öýjüklerine ýetýär.

Reber, şeýlelik bilen, “tonna giňişlik” açyp, ýadyň kuwwatynyň ep-esli ýokarlanýandygyny görkezýär.

Adatdan daşary ýat ukyby bolan adamlaryň beýnisi hem adatdan daşarymy? No.ok. Pi belgisini ýatda saklaýan Lu ýaly adamlar özleriniň adatydygyny aýdýarlar, beýnilerine diňe saýlanan maglumatlary ýatda saklamagy öwredýärler.

Yat köşgi

ABŞ-nyň oryat çempiony Nelson Dellis, bu meselä başlamazdan ozal ýadynyň gaty erbetdigini, ýöne iş ýüzünde ýagdaý üýtgändigini aýtdy. “Birnäçe hepde okuwdan soň, adaty adama mümkin däl ýaly bir zat edip başlaýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, biziň hemmämiziň bu ukybymyz bar «diýýär.

Dellis birnäçe ýyl ozal beýni türgenleşigine başlanda, kartoçka oýnamak palubasynyň tertibini ýatda saklamak üçin 20 minut gerek boldy. Häzirki wagtda bu işi 30 sekuntda ýerine ýetirýär. Emma munuň üçin günde bäş sagat ýat maşklary edýär.

https://gorogly.com/makalalar/2-nji-oktyabr-sosial-pedagoglaryn-halkara-guni/

Dellisiň synagdan geçen we synagdan geçen usullaryndan biri «ýat köşgi» gurmakdyr. Munuň üçin gaty gowy bilýän gurluşyny göz öňünde tutýar. Rememberatlamak isleýän zatlaryny şekil hökmünde pikir edýär we düýşleriniň gapysynyň gapdalyndaky stolda ýerleşdirýär. Soň bolsa aşhana stoluna we ş.m. «Bu gurluşy hyýalyňyzda girizýärsiňiz we şol ýerde galdyran suratlaryňyzy ýatda saklaýan zatlar hökmünde görkezýärsiňiz».

Pi belgisini ýatda saklaýanlar «ýat köşgi» ýa-da sanlaryň setirini hekaýanyň sözlemine öwürmek ýaly şuňa meňzeş usullary ulanýarlar.

Baglanyşykly pikirlenmek

Bu ýat strategiýalarynyň giňden ýaýran üstünligi, her kim öz pikirini goýsa muny edip biler diýen pikiri döredýär. Brainöne muny beýni türgenleşigine köp wagt sarp etmän edip bolarmy? Sidneý uniwersitetinden Allen Snyderiň maksady şu. Dogry tehnologiýa bilen «içindäki bilimleri» çykaryp boljakdygyny aýdýar.

Snyderiň pikiriçe, adamyň beýnisi ownuk-uşak jikme-jiklikler bilen däl-de, eýsem baglanyşykly pikirlenmek bilen hereket edýär. «Biz tutuşlygyna bölekleri däl-de, tutuş zady bilýäris» -diýýär.

Mysal üçin, bir synagda, awtoulag bölekleriniň söwda sanawyny ýatda saklamagy haýyş etdi we awtoulag sözüni hiç haçan agzamasa-da, hemmesi oňa «awtoulag» sözüni aýtdylar. «Bölekleri bir ýere jemlediler we tutuşlygyna ýasadylar» -diýdi Snyder.

Başgaça aýdylanda, duýgularymyzyň beýnimize iberýän maglumatlarynyň köpüsi aslynda kellä gelenok. Emma zehinli adamlarda bu ýokary derejeli pikirlenmek durmuşa geçirilmeýär; şonuň üçin sansyz jikme-jiklikleri ýada salýarlar. Mysal üçin, söwda sanawyny ýada salanyňyzda aýratyn lampalary, süpürgiçleri, şemaly we ş.m. ýadyňyzda saklaň. ýadyna düşýärler; Bulara esaslanyp, derrew awtoulag birikmesine ýapyşmaýarlar.

Maglumatlary göçürip almak tizligi

Kellesiniň çep tarapyna taýagyň urmagy bilen üýtgedilen Serreliň mysalyndan başlap, Snyder beýniniň haýsy böleginiň bu görnüşde sansyz maglumatlary ýatda saklaýandygyny anyklamaga synanyşdy. Çep gulagyň üstündäki wagtlaýyn lob dalaşgärdi. Otizm we zehinlilik sindromynda ýüze çykýan çeperçilik ukyplary bolan demans keselleri bu sebitiň işlemezligi boldy.

Snyder, subýektler beýniniň bu sebitinde nerw işjeňligini wagtlaýynça saklanda, surat çekmek, sanamak we ýalňyşlyklary tapmak ukybynyň ýokarlanandygyny belleýär. Käbir gözlegçiler bu maglumatlara şübheli garasa-da, beýnini höweslendirmek gyzyklanmasy artýar. Demirgazyk-Günbatar Uniwersitetiniň Reber beýni bilen deňeşdirýär: “Adamyň ýadynyň çäkleri, kompýuteriň gaty diski däl-de, maglumatlary göçürip almak tizliginde. Mesele beýnini doldurmak däl; Munuň sebäbi, gelýän maglumatlaryň tizliginiň ýat ulgamynyň ýazgy tizliginden has ýokary bolmagydyr. ”

Yadyňyzyň çägi barmy? makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Baglanyşykly pikirlenmek, Beýnini türgenleşdirmek, Yat köşgi 

Читать далее
“WhatsApp” -da toparyň (группы) sany ýokarlanýar: 1024 adama çenli artar
Habarlar

“WhatsApp” -da toparyň (группы) sany ýokarlanýar: 1024 adama çenli artar

“WhatsApp” -da toparyň (группы) sany ýokarlanýar: 1024 adama çenli artar

“WhatsApp” -da toparyň (группы) sany ýokarlanýar: 1024 adama çenli artar

Meşhur habarlaşma programmasy WhatsApp, toparyň agzalarynyň sanyny ýene bir gezek artdyrýar. Platforma ýakyn wagtda 1024 dürli adama bir toparda bolmaga mümkinçilik berer.

Dünýäde iň meşhur habarlaşma programmalarynyň biri bolan “WhatsApp” soňky ýyllarda Telegram we Discord platformalarynda köp ulanyjyny ýitirdi. Munuň üstesine, Meta WhatsApp-yň topar söhbetlerine ünsi artdyrdy we platforma köp täzelikler goşdy. Kompaniýa indi topar ulanyjylarynyň sanyny ýene bir gezek köpeltmäge taýýarlanýar.

“WhatsApp” -yň Beta wersiýasynda synag

Topar söhbetdeşlik mümkinçiligini soňky aýlarda 512-e ýetiren bu kompaniýa, şol ýylda ýene bir gezek kuwwatyny artdyrmaga taýynlanýar. WABetaInfo-dan alnan maglumata görä, WhatsApp toparyň kuwwatyny 1024-e ýetirer.

https://gorogly.com/tehnologiya/facebook-doredilenden-18-yyl-son-musderi-hyzmaty-bolumini-doretmegi-meyillesdiryar/

“WhatsApp” -yň täze aýratynlygy iOS we Android tarapynda käbir Beta ulanyjylarynda synagdan geçirilýär, ýöne ýakyn hepdelerde has köp ulanyja hödürlener. “WhatsApp” topar ulanyjy çäklerini 1024-e çenli köpeltmek arkaly dürli ulanyşlara ýüzlenmek islese-de, Telegram we Discord ýüzlerçe müň ulanyjynyň bir serwerde bolmagyna mümkinçilik berýär.

Çeşme: wccftech.com

“WhatsApp” -da toparyň (группы) sany ýokarlanýar: 1024 adama çenli artar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Meta, Whatsapp 

Читать далее
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.