tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe
“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler
Habarlar

“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler

“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler

“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler

Geljek ýyl satuwa çykarylmagyna garaşylýan “iPhone 15” seriýasy, täze habara görä, “Sony” -iň bar bolan kameralardan iki esse ýokary datçikleri bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Soňky aýlarda hödürlenen “iPhone 14” -iň çykmagy bilen, “iPhone 15” baradaky myş-myşlar çalt köpeldi. “IPhone 15” seriýasy barada ilkinji maglumatlardan biri onuň dizaýny barada boldy. Recentlyakynda paýlaşylan twitde “iPhone 15” seriýasynyň täze çarçuwaly dizaýna eýe boljakdygy öňe sürüldi. Aýdylyşyna görä, indiki ýyl hödürlenjek seriýanyň yzky burçlary indi inedördül däl, tegelek bolar.

“iPhone 15” kamerasy, aşa duýgurlygy azaltmak arkaly suratyň hilini ýokarlandyrar.

“Nikkei Asia” -nyň täze hasabatynda enjamyň kamerasy barada ilkinji maglumatlar aýan edildi. “Sony” -niň bar bolan kameralaryndan iki esse ukyply kameralar bilen enjamlaşdyryljak enjamyň kamerasy, doýma signalynyň derejesini iki esse ýokarlandyrar. Häzirki datçikleriň ýagtylyk ýygnamak ukybynyň iki esse boljakdygyny aňladýan bu datçik teoretiki taýdan sesiň peselmegine we dinamiki diapazonynyň gowulaşmagyna kömek eder.

Hasabatda, Sony-iň soňky datçik tehnologiýasynyň fotodiodlary we tranzistorlary aýratyn substrat gatlaklaryna ýerleşdirip, datçigiň aýry-aýry gatlaklara has köp fotodiod goşmagyna mümkinçilik berýän täze ýarymgeçiriji arhitekturasyny ulanýandygy düşündirilýär. Mundan başga-da, “Sony” bu datçik tehnologiýasyny diňe bir “Apple” telefonlarynda däl, eýsem beýleki marka telefonlarynda hem ulanar diýlip garaşylýar.

Kamera datçiginiň “iPhone 15 Pro” -da ewolýusiýasynda bolup geçen iň uly ösüşi görüp bileris. Sebäbi myş-myşlara görä, “Apple” -iň 90 dereje aýna ulgamy bilen has optiki ýakynlaşdyrmagy üpjün edip biljek ilkinji periskop linzasy bilen enjam çykar.

Çeşme: asia.nikkei.com

“iPhone 15” “Sony” -niň iň başarnykly kamerasy bilen gelip biler makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 15 Pro, Nikkei Asia, Sony 

Читать далее
Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi.
Habarlar

Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi.

Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi.

Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi.

Yewropa Bileleşigi (YB) 2023-nji ýylda maliýeleşdirmäge goşant goşjak tehnologiýa pudaklaryny resmi taýdan yglan etdi. Durnuklylyk we howa tehnologiýasy EUB-iň ileri tutulýan ugurlaryndan biridir.

Geçen hepde Ewropa Parlamentinde geçirilen gepleşikler resmi taýdan tamamlandy. Birnäçe gün ozal Ewropa Geňeşi EUB-niň 2023-nji ýyldaky umumy býudjetini resmi taýdan tassyklandygyny habar berdi. Iki edara indiki ýyl jemi býudjetini 186,6 milliard ýewro berdi. Býudjetiň ululygy 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 1,1 göterim ýokarlandy.
Geňeşiň pikiriçe, 2023-nji ýylyň býudjeti “koronawirus pandemiýasynyň dikelmegini çaltlaşdyrmak, Ewropany durnukly geljege alyp barmak, iş ýerlerini goramak we döretmek we Bileleşigiň strategiki özbaşdaklygyny berkitmek” maksat edinýär.

Stabilityewropa durnuklylygy we howa tehnologiýalaryny ägirt uly maliýeleşdirer

Hususan-da, býudjet gepleşiklerinde tehnologiýa we durnuklylyk pudagynda işleýän başlangyç we kiçi we orta kärhanalara peýdaly bolup biljek pudaklara ep-esli serişdäniň bölünip beriljekdigi mälim edildi. Hususan-da, ulag, energiýa we sanly hyzmatlar pudagynda ýokary öndürijilikli, durnukly we täsirli biri-biri bilen baglanyşykly trans-Ewropa torlarynyň ösüşini goldaýan “Baglaýjy Ewropa” desgasyna 3 milliard ýewro berler.

Bileleşigiň rus gazyna garaşlylygy azaltmak we energiýa krizisini ýeňletmek meýilnamasyna laýyklykda energiýa pudagyna aýratyn üns berler. 20 milliard ýewro maliýe goldawy energiýa çeşmelerini diwersifikasiýa etmek we täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini çaltlaşdyrmak üçin borçlandy.

Şonuň ýaly-da, sanly birikme, arassa energiýa tehnologiýalary, zyňyndylary azaltmak we işçileriň talaplary ýaly ugurlara maýa goýumlaryny goldaýan “Adalatly geçiş gaznasy” üçin 1,5 milliard ýewro maliýeleşdiriler.

Şeýle hem Horizon Ewropa 12,4 milliard ýewro bilen gözleg taslamasyny güýçlendirer. Bu maliýeleşdiriş, saglyk, sanly senagat, giňişlik, howa, energiýa we hereket ýaly gözleg ugurlaryny nyşana alýar. Netijede, Bileleşigiň hemme ýerinde kiçi we orta kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny goldaýan we ýokarlandyrýan goldaw maksatnamasyna 602,8 million ýewro maýa goýlar.

Çeşme: thenextweb.com

 

 

Yewropa Bileleşigi 2023-nji ýylda maliýeleşdirjek tehnologiýa pudaklaryny yglan etdi. makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Dünýä, Tehnologiýa, tehnologiya, YB, Yewropa Bileleşigi (YB) 

Читать далее
Türkmenistan syýahatçylary özüne çekmek üçin Awazada ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär
Habarlar

Türkmenistan syýahatçylary özüne çekmek üçin Awazada ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär

Türkmenistan syýahatçylary özüne çekmek üçin Awazada ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär

Türkmenistan syýahatçylary özüne çekmek üçin Awazada ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär

Syýahatçylary özüne çekmek üçin Türkmenistan Hazaryň kenaryndaky Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär. Syýahatçylyk pudagynda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň kanuny esaslaryny has-da gowulandyrmaga gönükdirilen şeýle çäreleri güýçlendirmegiň maksadalaýykdygyny premýer-ministriň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow NTZ «Awaza» NTZ-yň mundan beýläk-de ösdürilmegi boýunça seminarda aýtdy. Balkan derýasynda.

«Awazanyň ykdysady we maliýe potensialyny ýokarlandyrmak, migrasiýa we gümrük amallaryny gowulandyrmak üçin ýurduň kurort merkezinde halkara ülňülerine laýyklykda ýörite wiza düzgüniniň işlenip düzülmegini we işe girizilmegini öwrenmek üçin başlangyç öňe sürüldi» Bitarap Şu gün Türkmenistan gazetiniň habary.

https://gorogly.com/tebigat/turkmenabatda-koytendagyn-tasin-tebigatyna-bagyslanan-maslahat-gecirildi/

Syýahatçylygy ösdürmekde we onuň milli derejede ulanylmagynda dünýä tejribesini jikme-jik öwrenmegiň zerurdygyny belläp, Türkmenistanyň Halk Maslakhaty Milli Gengeshiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow degişli meseleleriň optimal çözülmegi üçin ökde hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini aýtdy.

Milli parlamentiň Halk Maslakhaty palatasynyň başlygy bu barada aýdyp, NTZ Awaza-da ulag we logistika ýaly häzirki zaman infrastrukturasynyň döredilmegine ünsi jemledi.
Gurbanguly Berdimuhamedow: «Bu ýerde, Halkara howa menziliniň we Türkmenbaşidäki deňiz portunyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak zerur» -diýdi.
NTZ Awazanyň düýbi 2007-nji ýylda guruldy. Häzirki wagtda bu ýerde dünýä derejesindäki şypahana we dynç alyş infrastrukturasy — kottej toplumlary, myhmanhanalar, güýmenje we saglyk merkezleri işjeň işleýär.

Çeşme: Turkmenportal.com

Türkmenistan syýahatçylary özüne çekmek üçin Awazada ýörite wiza düzgünini girizmegi meýilleşdirýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Türkmenistan, Awaza, Awaza milli syýahatçylyk zolagy 

Читать далее
Täze aýratynlyk gelende WhatsApp size habar berer!
Habarlar

Täze aýratynlyk gelende WhatsApp size habar berer!

Täze aýratynlyk gelende WhatsApp size habar berer!

Täze aýratynlyk gelende WhatsApp size habar berer!

Meşhur gyssagly habarlaşma platformasy WhatsApp täze bir aýratynlygyň üstünde işleýär. Täze aýratynlyk elýeterli bolanda platforma size habar berer.

Bütin dünýäde ulanylýan gyssagly habarlaşma platformasy WhatsApp, ulanyjylara täzelikleri bilen has gowy tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Platformanyň üstünde işlän iň soňky aýratynlyk, iş stolunyň beta wersiýasynda peýda boldy. Kompaniýanyň üstünde işleýän täze aýratynlygy platforma ulanyjylara göni habar ibermäge mümkinçilik berýär.

“WhatsApp” size täze aýratynlyk bilen habar berer

“WhatsApp” -yň iş stoly beta wersiýasynda peýda bolan täze aýratynlyga görä, platforma göni ulanyjylara habar iberýär. Täze aýratynlygyň kömegi bilen ulanyjylara WhatsApp bilen baglanyşykly täze wakalar barada derrew habar beriler.

Alnan skrinshot boýunça, WhatsApp-yň resmi söhbetdeşlik sahypasy bolar. Täze aýratynlyk barada möhüm jikme-jiklik, aýratynlygyň islege bagly bolmagydyr. Başgaça aýdylanda, ulanyjylar WhatsApp-dan habar almak islemeseler, habar almagy bes edip ýa-da sesini çykarmazlar.

https://gorogly.com/tehnologiya/whatsapp-da-toparyn-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b-sany-yokarlanyar-1024-adama-cenli-artar/

Resmi WhatsApp söhbetdeşligi, diňe okap boljak ahyrky şifrlenen söhbet. Şonuň üçin gatyşmak mümkin däl. Diňe söhbetdeşligi öçürmek ýa-da petiklemek ýaly ýagdaýlar bar.

Täze aýratynlyk, “WhatsApp” -yň bäsdeşi “Telegram” -da birnäçe ýyl bäri bar. Şeýle-de bolsa, häzirki Telegram resmi hasaby täze aýratynlygy suratlar we wideolar bilen nädip ulanmalydygyny düşündirýär. “WhatsApp” -yň täze aýratynlygy şeýle bolar ýaly. Resmi WhatsApp söhbetdeşlik aýratynlygy henizem ösdürilýär. Şonuň üçin beta synagçylara haçan elýeterli boljakdygy barada maglumat ýok.

Täze aýratynlyk gelende WhatsApp size habar berer! makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, Whatsapp 

Читать далее
DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY GOWAK NIREDE ÝERLEŞÝÄR?
Habarlar

DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY GOWAK NIREDE ÝERLEŞÝÄR?

DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY GOWAK NIREDE ÝERLEŞÝÄR?

DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY GOWAK NIREDE ÝERLEŞÝÄR?

Şondong-Wetnamda ýerleşýän dünýädäki iň uly gowak.Ol Wetnamyň merkezinde Kuangbin welaýatynda Fongnýa- Kebang milli seýilgähinde ýerleşýär.Ýerli ýaşaýjylara bu gowak 1991-nji ýyldan bäri bellidir, 2009-njy ýylyň aprelinde bu gowaga britan speleologlar topary  gabat gelýär.Bu gowakda ýagyş möwsüminde gowagyň käbir böleklerini suwa basdyrýan ýerasty derýa ýerleşýär.

Gözlegler esasynda gowagyň käbir ýerlerinde onuň beýikligi 200 metre, ini 150 metre ýetýändigini görkezdi.Iň giň we beýik geçelgeleri bolan gowak hasaplanýar.Gowagyň umumy göwrümi 38,5 mln/m3 diýip çaklanylýar.Gowagyň käbir oprulan ýerlerinden şöhle girip, agaçlar we ösümlikler ösýär.

Gülnur Otyzowa

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

 

DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY GOWAK NIREDE ÝERLEŞÝÄR? makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Tebigat, Fongnýa- Kebang, Şondong, Wetnam 

Читать далее
IŇ ULY ŞOKOLAD ANYKLANYLDY
Habarlar

IŇ ULY ŞOKOLAD ANYKLANYLDY

IŇ ULY ŞOKOLAD ANYKLANYLDY

IŇ ULY ŞOKOLAD ANYKLANYLDY

Her ýyl dünýäde 3 tonna golaý kakao-miwesi öndürilýär. Bu bolsa kofedan iki esse azdyr. Iň inçe, iň tagamly we gymmat kakao henizem öz watanynda Günorta Amerikada ösýär. Şokoladyň taryhy üç müň ýyla uzaýar. Kakao miweleri hatda Olmek siwilizasiýasynda-da biziň eýýamymyzdan müň ýyl ozal ýaşap geçen Amerikan hindilerine mälim bolupdyr. Ilki bilen şokolad diňe içgi hökmünde kabul edilýärdi. Meksikaly hindileriň dilinden  ”şokolad “ sözi “ajy suw” ýa-da “suw we köpük” diýip terjime edilýär. Häzirki wagtda iň uly şokoladyň agramy alty tonna barabardyr. Şokoladyň agramy takmynan 5 tonna  792,5 kilogram bolup, 2011-nji ýylyň oktýabrynda  Ginnesiň Rekorlardlar Kitabyna girizildi. Bu şokolady “Thorntons” kompaniýasy ýüz ýyllygy üçin ýasady.Onuň uzynlygy we giňligi dört metre deň. Her ýylyň 11-nji Iýulynda Bütindünýä şokolad güni bellenilýär.

Gülnur Otyzowa

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

IŇ ULY ŞOKOLAD ANYKLANYLDY makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Bütindünýä şokolad güni, Ginnesiň Rekorlardlar Kitaby, Gülnur Otyzowa, IŇ ULY ŞOKOLAD, Thorntons 

Читать далее
TOTYGUŞLAR ÝITIP BARÝAN GADYMY AGAJY HALAS EDIP BILERLER
Habarlar

TOTYGUŞLAR ÝITIP BARÝAN GADYMY AGAJY HALAS EDIP BILERLER

TOTYGUŞLAR ÝITIP BARÝAN GADYMY AGAJY HALAS EDIP BILERLER

TOTYGUŞLAR ÝITIP BARÝAN GADYMY AGAJY HALAS EDIP BILERLER

Iň gadymy hemişe gök öwüsýän agaçlaryň biri bolan araukariýanyň ajaýyp aýratynlyklarynyň biri tiken ýaprakly we teňňe örtükli, çylşyrymly şekilli şahalarydyr. Botanikleriň pikiriçe, şol şekili bilen hem bu agaç taryhdan ozalky döwürdäki uzyn boýunly hažžyklardan goranypdyr. Araukariýa biziň günlerimize çenli saklanyp galan agaçlaryň biridir. Emma gynansakda, soňky döwürde hünärmenler agajyň ýok bolma howpy bar diýip aladalanýarlar. Medeni araukariýa, ýer ýüzündäki bag we seýilgählerde ösýär we tebigy şertlerde ony diňe  Argentinanyň we Çiliniň wulkan eňňitlerde tapyp bolýar.

Ýangynlar, ýerleriň arassalanmagy, mallaryň köpeldilmegi we agaçlaryň çapylmagy sebäpli, araukariýanyň öýi bolan tokaý massiwleriniň sany azalýar. Endemiki görnüşli guşlar meselem totyguşlar bu agajyň iri tohumlary bilen iýmitlenýärler. Agaç bilen olaryň hozyny ýygnaýanlaryň arasynda bufer ýaly hereket edýändikleri üçin totyguşlar araukariýa kömek edip bilerler. Mundan başga-da olar iýmitlenende tohum gabygyny aýyrýarlar we çalt gögermegine ýardam edýärler.

Esen Amankulyýew

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

TOTYGUŞLAR ÝITIP BARÝAN GADYMY AGAJY HALAS EDIP BILERLER makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Makalalar, Tebigat, Araukariýa, Argentina, Endemiki, Esen Amankulyýew 

Читать далее
«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça iki sany çarter reýsini guraýar
Habarlar

«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça iki sany çarter reýsini guraýar

«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça iki sany çarter reýsini guraýar

«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça iki sany çarter reýsini guraýar

«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça iki sany çarter reýsini amala aşyrar. Bu barada «Atavatan-Turkmenistan» habar berýär.

«TK4912 reýs» 26-njy noýabrda sagat 11:30-da Stambuldan (IST) ugraýar we 17:15-de Aşgabat şäherine (ASB) gelýär. «TK4913 reýs» Aşgabatdan 18:45-de uçup, 22:55-de Stambul şäherine gonar.

«TK4912 reýs» 28-nji noýabrda 17:00-da Stambuldan asmana galyp, 22:45-de Aşgabat şäherine (ASB) gonar. «TK4913» gaýdyp gelýän uçuş 29-njy noýabrda 00:15-de Aşgabatdan ýola çykyp, 02:25-e gonar.

https://gorogly.com/syyahat/turkmenistan-awiakompaniyasy-halkara-gatnawlar-ucin-onlayn-bilet-satuwyna-baslady/

2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan başlap, türk howaýollary iki ýyllyk arakesmeden soň Türkmenistana yzygiderli gatnawlaryny gaýtadan dikeltdi. Stambuldan — Türkmenbaşy — Stambuldan ugry boýunça gatnawlar hepdede iki gezek — çarşenbe we penşenbe günleri amala aşyrylýar.

«Turkish Airlines»-iň häzirki uçuş tertibi awiakompaniýanyň web sahypasynda elýeterlidir.

1933-nji ýylda döredilen «Turkish Airlines» häzirki wagtda 129 ýurda 340 ugra uçýar.

«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça iki sany çarter reýsini guraýar makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Aşgabat, Stambul, Stambul — Aşgabat, türk howaýollary, Turkish Airlines 

Читать далее
“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satuwyna başlady
Habarlar

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satuwyna başlady

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satuwyna başlady

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satuwyna başlady

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satmak işini täzeden ýola goýdy. Bu barada “orient.tm” neşiri awiakompaniýa salgylanyp habar berýär.

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi web sahypasynda “Halkara gatnawlar” bölümi peýda boldy. Şu ýerden bilet satyn alyp, tölegini bank kartlary arkaly türkmen manadynda tölemek bolar

Häzirki wagtda “Türkmenistan” awiakompaniýasy BAE, Germaniýa, Türkiýe we Russiýa ugurlary boýunça halkara gatnawlary amala aşyrýar.

Şu ugurdaky halkara gatnawlaryň biletleriň bahasy:

– Aşgabat-Dubaý – 5785 manat,
– Aşgabat-Frankfurt – 8225 manat,
– Aşgabat-Stambul – 6825 manat,
– Aşgabat-Moskwa – 6860 manat,
– Aşgabat-Kazan – 6835 manat.

Şeýle hem Türkmenistanyň Russiýadaky wekilhanasynyň internet saýty arkaly hem biletleri satyn almak bolar. Tölegler rus rublynda kabul edilýär.

Çeşme: Atavatan-türkmenistan.com

https://gorogly.com/syyahat/stambul-turkmenbasy-stambul-adaty-gatnawlaryn-biletleri-satylyp-baslady/

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlar üçin onlaýn bilet satuwyna başlady makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Syýahat, Türkmenistan, Halkara gatnawlar, Türkmenistan Awiakompaniýasy 

Читать далее
“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär
Habarlar

“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär

“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär

“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär

“YouTube” döredijileri indi göni efirde soraglary saýlap we ýokarsyna islän zadyny gysyp bilerler. Şeýlelik bilen, diňleýjiler bilen has gowy aragatnaşyk saklap bilerler.

YouTube göni ýaýlymlarynda mazmun öndürijileriň iň möhüm meselesi soraglara jogap bermekdi. Göni ýaýlymda ýaýlymçy söhbetdeşlikde berlen soraglary okaýardy we jogap berýärdi, diňleýjilere bu soragy almak kyn boldy. “YouTube” bu meseläni çözýär.

YouTube sorag we jogap

“YouTube” tarapyndan göni ýaýlymda getirilen täze aýratynlyk, diňleýjiler bilen has gowy aragatnaşyk saklamagy maksat edinýär. Aýratynlygy göni ýaýlymda ýa-da premýerada dolandyryş otagyndan sorag-jogap sessiýasyna başlap işjeňleşdirip bilersiňiz.

https://gorogly.com/tehnologiya/youtube-vanced-alternatiw-boljak-6-programma/

Bu aýratynlykda, ýaýlymçy bir soragy saýlap, ony söhbetiň ýokarsyna gysyp biler. Gutaransoň, indiki soraga geçýär. Soraglara esaslanýan soraglary süzüp, gözden geçirmek üçin saklap ýa-da zyýanly soraglary habar berip bolýar.

Sowal-jogap aýratynlygynda moderator kesgitlemesi ýok, ýöne kanalyň redaktory ýa-da dolandyryjy ýanýoldaşy bar bolsa, soraglary dakmak ýa-da ýok etmek meselesini ýerine ýetirip biler. “YouTube” sorag-jogap aýratynlygy ähli ulanyjylara kem-kemden ýaýbaňlanýar.

https://www.youtube.com/watch?v=XdfdwqPgL3I

Çeşme: wccftech.com

“YouTube” göni ýaýlymda sorag-jogap aýratynlygyny getirýär makalasy Gorogly.com saýtynda paýlaşyldy

Tehnologiýa, YouTube, YouTube göni efir, YouTube sorag we jogap 

Читать далее
Generated by Feedzy

Войти
Зарегистрироваться
Сбросить пароль

Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или эл. адрес, вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля.