tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Türkmenistandaky we dünýädäki tehnologiýa täzelikleri!

Habarlar Gorogly.com web saýtyndan görkezilýär

 • Klawiaturada yok nyşanlar [2022]

  Klawiaturada yok nyşanlar [2022]Klawiaturada yok nyşanlary bir ýere jemledik. Gerek wagtyňyz göçürip we ýelmäp ulanyp bilersiňiz. Käwagt gündelik durmuşymyzda köp nyşanlara mätäç. Gynansagam, bu nyşanlaryň hemmesi klawiaturada ýok. Munuň üçin internete […]

 • Telefonlarda TMCELL hyzmatlaryny nädip…

  Telefonlarda TMCELL hyzmatlaryny nädip ulanmalyHäzirki zaman aragatnaşyk operatorynyň esasy amatlyklarynyň biri-de, onuň hyzmatlaryndan uzak aralykdan, has takygy hiç bir ýere gitmezden smartfon arkaly onlaýn peýdalanyp bolýanlygydyr. Bu […]

 • Khaby Lame kim? Khaby Lame nireden?

  Khaby Lame kim? Khaby Lame nireden?TikTok-da iň köp abonenti bolan 150 milliondan gowrak yzarlaýjysy bolan Khaby Lame, ençeme ýyl bäri garaşýan Italiýa raýatlygyny aldy. Onda, Khaby Lame kim? Khaby Lame nireden? KHABY LAME KIM? Habane Lame (2000-nji ýylyň 9-njy […]

 • NFC näme?

  NFC näme?NFC aýratynlygy her bir Android telefonda we iPhone-da diýen ýaly elýeterlidir. Şeýlelikde, NFC smartfonlarda näme edýär? NFC bilen näme edip bolar? NFC aýratynlygyny nädip ulanmaly? Nearakyn meýdan aragatnaşygy ýa-da NFC tehnologiýasy bilen […]

 • Suwdaky plastikleri ýygnaýan robot…

  Suwdaky plastikleri ýygnaýan robot balyk döredildiHytaýyň Siçuan uniwersitetiniň hünärmenler topary suwdaky mikroplastikleri ýygnamak üçin niýetlenen robot balyk döretdiler. Barlaglaryň netijesi “ACS Publications” žurnalynda beýan edilýär. Işläp […]

 • Iň peýdaly tomus miwesi

  Iň peýdaly tomus miwesiIň peýdaly tomus miweleriniň biri garalydyr. Çünki onuň düzüminde bedeni howply kesellerden goraýan witaminler we peýdaly maddalar köp saklanýar. Alymlar garalyny her gün iýmek diňe bir mümkin däl-de, eýsem zerurdygyny aýdýarlar. […]

 • Mawy arça – arçalaryň gözeli

  Mawy arça – arçalaryň gözeliMawy arça bezeg bagçylygynda ulanylýan agaçlaryň şasydyr. Bu owadan we asylly agaç, bagyň, howlynyň ýa-da şahsy meýdançanyň ajaýyp bezegi bolmak bilen, bütin ýyl gözel görünýär. Mawy arçanyň tebigy mekany Demirgazyk […]

 • Dury deňiz jandary: Salpa Majore

  Dury deňiz jandary: Salpa MajoreTäze Zelandiýanyň Karikari ýarym adasyndan ýerli balykçy 70 km demirgazykda balyk tutup ýörkä, ömründe hiç görmedik balygynyň suwuň üstünde ýüzýändigini gördi. Dury görünýän bu jandaryň janly bedendigini göz öňüne […]

 • Web saýtda makala ýazyjy bolmak

  Web saýtda makala ýazyjy bolmakWeb saýtda makala ýazmak Makala, sizi gyzyklandyrýan ýa-da yzygiderli yzarlaýan islendik mowzukda (temada) özüňizi kämilleşdirmek barada bolup biler. Mysal üçin: Wirtual hakykat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bilýän ýa-da […]

 • Metaverse näme?

  Metaverse näme?“Metaverse” soňky döwürde “Facebook” -yň baş direktory Mark Zukerbergiň aýdanlary bilen her kimiň gün tertibine geldi. Onda tehnologiýa dünýäsini tersine öwüren Metaverse näme? Geliň bilelikde Molatik bolalyň … Metaverse näme? […]

 • Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar

  Batareýasynyň ömri iň uzyn telefonlar“Haýsy telefonlar uzyn wagyt zarýad saklaýar?” Haýran galýanlar üçin iň ýokary batareýasy 2022 bolan telefonlar şu ýerde. Ine, iň uzyn telefonlaryň sanawy, hatda 1 hepde dowam […]

 • “Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýär

  “Mersedes-Benz” -iň elektrik G-Class awtoulagy 2024-nji ýylda gelýärGigant awtoulag öndürijisi “Mersedes-Benz” “G-Class” -yň geljegini açdy. Kompaniýanyň ýolbaşçysynyň beren beýanyna görä, elektrik G-Class […]

 • Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.

  Subway Surfers oýun bazarynda tapawutlandy.Sensor Tower awgust aýynyň iň köp göçürilen mobil oýunlarynyň sanawyny yglan etdi. Onda geçen aý haýsy oýun has ileri tutuldy? Jübi senagatynyň möhüm derňew gurallaryndan biri […]

 • Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!

  Google-dan täze aýratynlyk: Internetdäki barlygyňyzy pozuň!Google indi gözleg netijelerinde şahsy maglumatlarymyz bar bolsa, ony aýyrmak üçin göni ýüz tutup biljekdigimizi aýdýar. Ahli adamlara degişli şahsy maglumatlar […]

 • Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldi

  Windows 11 2022 (22H2) täzelenmesi geldiMicrosoft Windows 11 2022 täzelenmesini çykaryp başlady. Windows 11 22H2 diýlip hem atlandyrylýan bu täzelenme köp täzelikleri we ulanyş täzelenmelerini getirýär. Geçen ýyl çykan […]

 • Microsoft Surface oýun kompýuteri gelýär

  Microsoft Surface oýun kompýuteri gelýärMicrosoft Surface Gaming ady bilen ýaýradylan täze model, Microsoft-yň oýunçy dünýäsine gadam basjakdygyny görkezýär. Ilki bilen, birneme has ortaça oýun görkezijisi […]

 • Pikir okaýan we gürleýän emeli intellekt döredildi: 73% takyklyk

  Pikir okaýan we gürleýän emeli intellekt döredildi: 73% takyklyk“Facebook” -yň esasy kompaniýasy “Meta” beýniniň işjeňligini çözmek we sözleýişe öwürmek üçin emeli intellekt modelini ulanýan “beýni […]

 • Nokia täze planşetini we telefonlaryny tanyşdyrdy

  Nokia täze planşetini we telefonlaryny tanyşdyrdyNokia HMD Global markasy boýunça ykjam amallaryny dowam etdirmek; täze telefonlary, planşetleri we esbaplary bilen tanyşdyrdy. Enjamlar öňki nesillere garanyňda uly ösüşlere […]

 • Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleri

  Huawei Mate 50 seriýasyndan täze kamera jikme-jiklikleriYakynda täze flagman Mate 50 maşgalasyny satuwa çykarmaga taýynlyk görýän Huawei, telefonlaryň üýtgeýän aperturasynyň boljakdygyny mälim etdi. Smartfon pudagynda […]

 • “Facebook Oýun” programmasy ýapylýar

  “Facebook Oýun” programmasy ýapylýarJübi enjamlarynda oýun bilen baglanyşykly ýaýlym paýlaşmagy we kiçi oýunlary hödürlemegi maksat edinýän “Facebook Oýun” ýakyn wagtda ýapylar. Çalt ösýän oýun neşirine […]

 • BSGG-dan gorkuzan maýmyn mama keseli we korona virusy duýduryşy

  BSGG-dan gorkuzan maýmyn mama keseli we korona virusy duýduryşyBütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş müdiri Tedros Adhanom Gebreyesus maýmyn mama keseli 92 ýurtda görülýändigini we dünýädäki keselleriň […]

 • Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi

  Nýu-Yorkda maýmyn mama keseli sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildiABŞ-nyň Nýu-York ştatynda maýmyn mama keseliniň köpelmegi sebäpli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Yurtda maýmyn mama keseliniň 4-den 1-den […]

 • Iň peýdaly tomus miwesi

  Iň peýdaly tomus miwesiIň peýdaly tomus miweleriniň biri garalydyr. Çünki onuň düzüminde bedeni howply kesellerden goraýan witaminler we peýdaly maddalar köp saklanýar. Alymlar garalyny her gün iýmek diňe bir mümkin […]

 • Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keseli üçin test serişdelerini berer

  Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keseli üçin test serişdelerini bererRussiýanyň “Rospotrebnadzor” gullugy Türkmenistana maýmyn mama keseliniň laboratoriýa barlagy üçin “Wektro” merkezi tarapyndan işlenip düzülen […]

 • Maýmyn mama keseli

  Maýmyn mama keseliCovid-19 pandemiýasyndan soň dünýäniň dürli künjeklerinde alada döredip başlaýan wirus kesellerinden biri, ýaňy-ýakynda ýüze çykan maýmyn wirusydyr. Öňki ýyllarda belli bolan we esasan Afrika […]

Giriň
Hasaba al
Paroly täzeden düzmek

Ulanyjy adyňyzy ýa-da e-poçta salgyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, e-poçta arkaly täze parol döretmek üçin baglanyşyk alarsyňyz.