tk Türkmençe
ru Русскийtk Türkmençe

Köp soralyan soraglar.

  1. Programmada nadip hasap açmaly?

 Eger programmada/web saytta bir hasabynyz bar bolsa Girin  sahypasyndan epoçta we parolynyzy yazyp girip bilersiniz. Programma/web sayta birinji gezek giryan bolsanyz Hasaba alyş sahypamyzdan mugt agza bolup bilersiňiz. Agza bolmazdan ozal Agzalyk şertnamasyny gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

 

Aşakdaky wideoýada täze hasap açmak we bildiriş ugratmak barada jikme-jik düşündiriş bar. Täze hasap açyp, wideony görüp we bildirişleriňizi mugt paýlaşyp bilersiňiz.

 

2. Näme üçin agza bolmaly?

Mugt mahabat ibermek üçin,
Halaýanlaryňyza gyzyklanýan mahabat goşmak,
Mahabatyň eýesi bilen isleýän mahabatyňyz barada habarlaşmak,
Saýlan kriteriýalaryňyza görä halanýanlaryňyzda gözleg saklamak üçin,
Önümlerimizden, hyzmatlarymyzdan we agzalarymyzdan başga kampaniýalardan peýdalanmak üçin agza bolmaly.

3. Agza bolanymda nämä üns bermeli?

Agza bolanyňyzda adyňyzy, familiýaňyzy, e-poçta salgyňyzy, parolyňyzy we howpsuzlyk koduňyzy doly doldurmalysyňyz. Şahsyýeti barlamak amallary nukdaýnazaryndan, şahsyýetiňize ýazylan at we familiýa bilen agza bolmagyňyzy maslahat berýäris.
E-poçta salgyňyz häzirki bolmaly. Size mahsus ähli maglumatlary şu adrese iberjekdigimizi ýatladýarys.
Parolyňyz azyndan 8 simwoldan ybarat bolmaly, azyndan 1 harp we 1 belgiden ybarat bolmaly.
Agzalyk maglumatlaryňyzy dolduranyňyzdan soň, e-poçta salgyňyza iberjek “Agzalygyňyzy tassyklaň” e-poçta “Agzalygymy tassykla” düwmesine basyp, agzalygyňyzy tamamlap bilersiňiz.
Aýry-aýry abunalar bilen diňe şahsy amallary edip bilersiňiz. Şahsy agzalygyňyzy täjirçilik maksatly ulanyp bilmersiňiz.

4. Alwesat.com-a agza bolmak üçin töleg barmy?
Yok, Alwesat.com-a agza bolmak üçin agzalyk tölegini tölemeýärsiňiz. Agzalyk doly mugt.

5. Näme üçin käbir e-poçta salgylaryny ulanyp bilemok?
Alwesat.com, Gmail, Hotmail, Outlook, iCloud, Mail we ş.m.-de agzalyk döredeniňizde. Hyzmat üpjün edijileriň e-poçta salgylaryny ýa-da bütin dünýäde ygtybarly kompaniýanyň e-poçta salgylaryny ulanarsyňyz diýlip garaşylýar.

Agzalyk döwründe ygtybarsyz hasaplanýan hyzmatlary üpjün edijileriň e-poçta salgylaryny ulanmaga ýol berilmeýär.

6. Täze agzalykda parol ýalňyşlygy alýaryn, näme etmeli?
Täze agzalyk döredeniňizde 2 dürli parol ýalňyşlygy bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz;

“Parolyňyz azyndan 8 simwoldan ybarat bolmaly we harplar we sanlar bolmaly.”
“Howpsuzlygyňyz üçin, çaklamak has kyn parol giriziň.”
Agzalyk üçin döredjek parolyňyz azyndan 8 simwoldan, azyndan 1 harpdan we 1 belgiden ybarat bolmaly.

Şeýle hem, howpsuzlygyňyz üçin ýönekeý hasaplaýan käbir parollarymyzy (mysal üçin, 123456ab, 1a2b3c4d) ulanmaga rugsat bermeýäris. Şol sebäpli, çaklamak kyn bolan paroly goýmagyňyzy maslahat berýäris.

Has köp goldaw gerek bolsa, instagram sahypamyzdan, biziň bilen gürleşip bilersiňiz ýa-da aşakky sag tarapda yaşyl göni goldaw bilen biziň bilen gürleşip bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris we soragyňyzy çözmäge synanyşarys

            

Giriň
Hasaba al
Paroly täzeden düzmek

Ulanyjy adyňyzy ýa-da e-poçta salgyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris, e-poçta arkaly täze parol döretmek üçin baglanyşyk alarsyňyz.